Archive for September 2015

Mabolgampau’r Cynradd

Mabolgampau'r Cynradd

Bu holl ddisgyblion yr ysgol iau yn cystadlu’n frwd ym mabolgampau’r ysgol ym mis Mehefin. Roedd y disgyblion yn cystadlu mewn cystadlaethau rhedeg, taflu pwysau, clwydi, sachau, naid uchel, naid hir, ras wy a llwy. Ar ddiwedd mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen Tŷ Pedr oedd ar y blaen gyda […]

Read more

Cystadleuaeth Mathemateg UKMT Bl.8

Cystadleuaeth Mathemateg UKMT Bl.8

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol sydd wedi ennill tystysgrifau yn y gystadleuaeth mathemateg UKMT i flwyddyn 8 yn ddiweddar. Mae’r gystadleuaeth hon, a’i trefnwyd gan Brifysgol Leeds, wedi ei hanelu at ddisgyblion mwy abl a thalentog. Tystysgrif Arian:  Rhys Davies (1 marc wrth tystysgrif aur!), Bea Casiday, Emily […]

Read more

Cystadleuaeth Mathemateg STEM

Cystadleuaeth Mathemateg STEM

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol ar eu llwyddiant yn y gystadleuaeth mathemateg STEM yn ddiweddar. Cystadleuaeth wedi ei drefnu gan Brifysgol Aberystwyth ar gyfer disgyblion o flwyddyn 8 a 10. Ar yr 11eg o Fehefin, cynhaliwyd y noson wobrwyo ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bl. 10 – Enillydd Ysgol: Robert […]

Read more

Junior Master Chef Bro Pedr

Junior Master Chef Bro Pedr

Ar ddydd Gwener Mehefin 5ed, cynhaliodd clwb ‘School Report’ Ysgol Bro Pedr cystadleuaeth coginio Junior Masterchef. Cymerodd sawl aelod o’r clwb ran yn y coginio a bu’r gweddill yn helpu rhedeg y gystadleuaeth ac yn ffilmio cefn llwyfan. Cynllun gan y BBC yw ‘School Report’, i helpu […]

Read more

‘Jim Bob Art’

Cafodd Owen Douglas o flwyddyn 11 anrheg arbennig yn ddiweddar. Bu’n astudio gwaith ‘Jim Bob Art’ ar gyfer ei waith cwrs celf TGAU, ac ar ôl iddo orffen danfonodd Miss Thomas (Pennaeth Celf a Dylunio) esiamplau o’i waith at yr arlunydd. Mae James Ward, neu ‘Jim Bob […]

Read more

Karate

Llongyfarchiadau mawr i Harriet Roper, Sasha Tonks, Charlotte Smith a Charlie Roper am eu llwyddiannau yn y cystadlaethau Karate dros benwythnos yr 20fed o fis Mehefin. Mae Harriet, Sasha a Charlie yn aelodau o glwb Tekki RS a enillodd gwobr y ‘Clwb Gorau yng Nghymru’ ac mae […]

Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr