Archive for February 2016

Diwrnod ABCh

Diwrnod ABCh

Ar y dydd Llun ar ôl hanner tymor roedd hi’n Ddiwrnod ABCh yn y Sector Iau. Daeth PC Alun a Paul Britton o Asiantaeth Safon Bwyd i gyflwyno gweithdai gwahanol i’r sector cyfan o’r Dosbarth Derbyn hyd at Flwyddyn 6. Pwrpas gweithdai PC Alun oedd dysgu’r dosbarth […]

Read more

Gala Nofio’r Sir

Gala Nofio'r Sir

Cynhaliwyd Gala Nofio’r Cylch yn ddiweddar, a bu disgyblion yr Adran Iau yn cystadlu’n frwd. Dyma’r canlyniadau:- Blynyddoedd 3&4 Charlie Condonydd (Rhydd 3ydd, Cefn 3ydd) Sion Ifan Williams (Broga 3ydd) Blynyddoedd 5&6 Amy Lloyd (Rhydd 1af, Cefn 2il) Jessica McKay (Rhydd 2il, Broga 3ydd) Rhys Tom Williams (Rhydd 1af, Broga 4ydd) […]

Read more

Chwarae dros Abertawe

Chwarae dros Abertawe

Mae Dion Deacon Jones, disgybl blwyddyn 2 yn Ysgol Bro Pedr yn chwarae i dîm dan saith Clwb Pêl-droed Abertawe. Mae ef wedi cael nifer o brofiadau helaeth yn chwarae yn erbyn timau megis Arsenal. Da iawn ti Dion.  

Read more

Tîm Pêl-Rwyd Merched

Tîm Pêl-Rwyd Merched

Bu tîm o ferched yr ysgol yn cystadlu yng nghystadleuaeth pêl-rwyd yr Urdd yn erbyn ysgolion y cylch yn ddiweddar. Cafwyd bore o gystadlu hwyliog a’r merched yn magu hyder wrth i’r gemau fynd yn ei blaen. Diolch i Mrs A Jones am drefnu a llongyfarchiadau i’r […]

Read more

Taith Washington & Efrog Newydd

Taith Washington & Efrog Newydd

Wel dyna beth oedd trip a hanner! Roedd ymweld ag America yn brofiad bythgofiadwy ac yn bendant mae pob un ohonom eisiau ail-ymweld a’r wlad. Ar fore dydd Iau’r 22ain o Hydref fe wnaethom adael yr ysgol ar fws a theithio am bedair awr i faes awyr […]

Read more

Pencampwyr Ceredigion

Pencampwyr Ceredigion

Llongyfarchiadau mawr i’r tîm rygbi blwyddyn 7 sydd nawr yn bencampwyr Ceredigion. Llongyfarchiadau i’r tîm hŷn ar eu perfformiad hefyd ond yn anffodus collwyd i Goleg Castell-Nedd/Portalbot, 19-13, yn Stadiwm y Mileniwm. Trueni mawr!!!

Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr