Archive for September 2016

Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd – 6/10/2016

Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd - 6/10/2016
Read more

Y Canlyniadau Gorau yn Hanes Ysgol Bro Pedr!

Y Canlyniadau Gorau yn Hanes Ysgol Bro Pedr!

Roedd canlyniadau TGAU Ysgol Bro Pedr yn ardderchog eleni eto. Gwnaeth dros 90% o’r disgyblion dderbyn o leiaf pump TGAU (Graddau A*-C) a bu i 70% o’r disgyblion yma ennill lleiafswm o bump TGAU (A*-C) gan gynnwys Mathemateg a Chymraeg/Saesneg. Dywed y Pennaeth, Jane Wyn, “Rydym yn […]

Read more

Llwyddiant Safon Uwch

Llwyddiant Safon Uwch

Llwyddodd disgyblion Ysgol Bro Pedr dderbyn canlyniadau Safon Uwch ardderchog eleni eto. Dywed Jane Wyn, Pennaeth, “Roedd 99.2% o’r gradddau a ddyfarnwyd yn raddau A*-E, gydag 80% o’r graddau a ddyfarnwyd yn raddau A*-C. Mae hyn yn adlewyrchu gwaith diflino ac ymroddiad y staff a’r disgyblion. Rydym […]

Read more

Shotokan Cup

Shotokan Cup

Llongyfarchiadau mawr i Charlotte Smith, a oedd yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth karate cenedlaethol y Shotokan Cup, ar ddydd Sadwrn Medi’r 17eg yn Chesterfield. Enillodd fedal efydd unwaith eto am ddod yn drydydd yn y Kumite trwy gydol Prydain gyfan ac roedd yn agos iawn i fynd drwodd […]

Read more

“Sports Personality of the Year”

"Sports Personality of the Year"

Cipiodd Dion Deacon Jones o flwyddyn 3 tlws “Sports Personality of the Year” Radio Ceredigion yn ddiweddar am ei gyfraniad i fyd pêl-droed wrth iddo chwarae gyda Llambed ac Abertawe. Llongyfarchiadau mawr iddo.

Read more

Sgiliau Chwilio am Waith

Sgiliau Chwilio am Waith

Treuliodd y criw BTEC Sgiliau Gwaith blwyddyn 10 bore yng nghwmni Mr Andrew Ling, CEO Perpetual V2G yn ddiweddar fel rhan o’u huned gwaith BTEC ‘chwilio am waith’. Cynhaliwyd y bore gyda gweithgaredd mewn steil ‘Lord Sugar’ lle bu’r bechgyn yn ymgeisio am swydd o fewn y […]

Read more

Only Kids Aloud

Only Kids Aloud

Bu Elan a Beca o flwyddyn 9 yn canu gyda Chôr Only Kids Aloud yn nathliadau dathlu canmlwyddiant geni Roadl Dahl yng Nghaerdydd. Bu’r merched yn dilyn yr eirinen enfawr a chanu mewn amryw o leoliadau ar draws y ddinas yn ogystal â pherfformio yn y picnic […]

Read more

Roald Dahl Day

Roald Dahl Day

Plant y sector iau yn dathlu Diwrnod Roald Dahl yn eu gwisgoedd ffansi – dyma lun yr enillwyr. Da iawn chi!

Read more

Datblygiad y Logo ‘Nawr’

Datblygiad y Logo ‘Nawr’
Llongyfarchiadau unwaith eto i Elan Jones ar ei llwyddiant diweddar yn y gystadleuaeth Logo gyda Phrifysgol y Drindod Dewi Sant. Dyma’r camau datblygiad ar gyfer y logo terfynol.Read more

Scarlets West 16

Scarlets West 16
Llongyfarchiadau mawr i Ewan Bowden a Ryan Mackie Jones sydd wedi cael eu dewis ar gyfer y Scarlets West 16. Mae’r bechgyn wedi bod yn hyfforddi dros yr haf ac wedi chwarae 3 gêm yn barod. Ar ôl colli’r ddwy gêm galed cyntaf maent wedi llwyddo brwydro’n [...]Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr