Archive for March 2017

Diwrnod Ymwybyddiaeth Syndrom Downs

Roedd yn ddiwrnod ymwybyddiaeth Syndrom Downs ar ddydd Fawrth yr 21ain o Fawrth ac fe benderfynodd dosbarth cofrestru 8 Non, ynghyd â Leon Deane, codi ymwybyddiaeth ar draws yr ysgol. Fe gynlluniwyd posteri i annog disgyblion i wisgo sanau gwirion ac fe drefnwyd stondin cacennau. Hoffwn ddiolch […]

Read more

Eisteddfod Gylch yr Urdd

Eisteddfod Gylch yr Urdd
Llongyfarchiadau i bawb a fu'n cystadlu yn Eisteddfod Gylch yr Urdd - da iawn!Read more

Ffair Llyfrau Scholastic

Ffair Llyfrau Scholastic
Read more

Diwrnod Ymwybyddiaeth Syndrom Downs

Diwrnod Ymwybyddiaeth Syndrom Downs

Cynhelir Diwrnod Ymwybyddiaeth Syndrom Downs Ddydd Mawrth 21ain o Fawrth yn yr ysgol.  Caniateir i ddisgyblion wisgo ‘Sanau Gwirion’ gyda’r wisg ysgol arferol ar y diwrnod ond iddynt ddod â chyfraniad o £1 tuag at yr elusen.  Bydd yna hefyd Stondin Gacennau amser egwyl. Diolch ymlaen llaw […]

Read more

Diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth

Diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth
Read more

Noson Wobrwyo 2017

Noson Wobrwyo 2017
Cofiwch am Noson Wobrwyo Ysgol Bro Pedr ar gyfer disgyblion gwnaeth TGAU/Lefel A llynedd = nos Iau Ebrill 6ed am 7 o’r gloch.Read more

Eisteddfod Sirol yr Urdd

Eisteddfod Sirol yr Urdd
Llongyfarchiadau i'r disgyblion a fu'n cymryd rhan yn yr Eisteddfod Ddawns Sirol yr Urdd wythnos diwethaf. Grŵp dawns aml-gyfrwng Ysgol Bro Pedr yn cipio’r ail wobr yn yr Eisteddfod Sirol. Diolch i Sally Saunders am hyfforddi. Grŵp dawnsio disgo Ysgol Bro Pedr hefyd yn cipio’r ail wobr [...]Read more

Llongyfarchiadau Nest

Llongyfarchiadau Nest
Llongyfarchiadau gwresog i Nest Jenkins ar ennill Tlws Llenyddol yr Ifanc yn Eisteddfodau Cenarth, Llanllyfni a Swyddffynnon yn ddiweddar. Dal ati Nest!Read more

Dathliadau Diwrnod y Llyfr

Dathliadau Diwrnod y Llyfr
Mae’r disgyblion wedi gwisgo fel cymeriadau allan o lyfrau heddiw ar gyfer eu dathliadau Diwrnod y Llyfr. Bydd cyfle hefyd I wneud llu o weithgareddau gysylltiedig yn ystod y dydd. Yn y llun gweler enillwyr y gystadleuaeth Gwisg Ffansi. Llongyfarchiadau mawr i bawb cymerodd rhan - roedd [...]Read more

Eisteddfod Iau 2017

Eisteddfod Iau 2017
Cafwyd diwrnod llwyddiannus arall yma ym Mro Pedr ar Fawrth y 1af wrth i ni ddathlu Dydd Gwyl Dewi gydag Eisteddfod disgyblion y cynradd. Diolch i bawb am eu cymorth. We had another very successful day in Bro Pedr on March 1st as we celebrated Saint David’s [...]Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr