Archive for July 2017

Gwobr Efydd Cymraeg

Gwobr Efydd Cymraeg
Llongyfarchiadau i'r ysgol ar ennill gwobr Efydd Cymraeg Campus y Siarter Iaith. Yn y llun gwelir Criw Cymraeg yr ysgol a’r cydlynwyr sef Miss Hedydd Jones a Mrs Llinos Jones yn derbyn y wobr gan Mrs Menna Jones a Mrs Anwen Jones o’r Awdurdod Addysg.Read more

Llysgenhadon Efydd Bro Pedr am 2017-18

Llysgenhadon Efydd Bro Pedr am 2017-18
Llongyfarchiadau i Grace Lambert a Rhun Davies sydd wedi cael eu hethol fel Llysgenhadon Efydd Ysgol Bro Pedr am y flwyddyn 2017-2018.Read more

Gwasanaeth Ffarwelio â blwyddyn 6

Gwasanaeth Ffarwelio â blwyddyn 6
Diolch yn fawr iawn i ddisgyblion a staff blwyddyn 6 yr ysgol am y gwasanaeth ffarwelio hyfryd a'i cynhaliwyd bore ddoe, a phob hwyl i chi ar y campws hŷn ym mlwyddyn 7.Read more

Enillydd y Cwpan ‘Ffrind da i Bawb’

Enillydd y Cwpan 'Ffrind da i Bawb'
Llongyfarchiadau i Jac Rogers o flwyddyn 6 am ennill cwpan yn rhoddedig gan Mr a Mrs Huw Jenkins am fod yn ffrind a chyfaill da i bawb.Read more

Llysgenhadon Efydd 2016-17

Llysgenhadon Efydd 2016-17
Llongyfarchiadau i Dewi a Jess  Llysgenhadon Efydd Ysgol Bro Pedr 2016-2017 ar dderbyn gwobrau fel diolch iddynt am eu gwaith yn ystod y flwyddyn.Read more

Cerdyn Teithio

Cerdyn Teithio

Ydych chi’n gwybod rhywun sydd rhwng 16 a 18 oed ac yn teithio ar fysiau? Gall Fy Ngherdyn Teithio fod o ddefnydd iddyn nhw gan gael 1/3 oddi ar bris tocyn. Gallant wneud cais ar-lein ar www.llyw.cymru/fyngherdynteithio neu ffonio 0300 200 2233.

Read more

Cystadleuaeth ‘Logo’ Hamdden Llambed

Cystadleuaeth 'Logo' Hamdden Llambed
Llongyfarchiadau i Lauren Morgan ar ennill y gystadleuaeth creu ‘logo’ ar gyfer Hamdden Llambed. Mae Lauren yn aelod o flwyddyn 10 ac yn astudio Graffeg fel pwnc TGAU. Da iawn ti Lauren!Read more

Dathlu’r Iaith Gymraeg

Dathlu'r Iaith Gymraeg
Cynhaliwyd diwrnod yn y campws iau wythnos diwethaf i ddathlu a hybu ymwybyddiaeth o'r iaith Gymraeg. Daeth y disgyblion i'r ysgol mewn dillad yr un lliw â fflag Cymru, neu mewn gwisg draddodiadol Cymraeg ac fe fu'r disgyblion yn cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau a [...]Read more

Taith Ffrangeg 2017

Taith Ffrangeg 2017
Read more

Proms Ysgolion Ceredigion

Proms Ysgolion Ceredigion

Llongyfarchiadau mawr i Ifan Meredith a Cerys Angharad Jones a fu’n perfformio yng nghyngerdd Prom ysgolion Ceredigion. Roedd Ifan yn aelod o’r gerddorfa a chor blwyddyn 6 a Cerys yn rhan o’r ensemble telynau. Cafwydd cyngerdd gwych a’r cor yn cael cyfle i rannu llwyfan  gyda Shan […]

Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr