Camu i’r Chweched – Dewisiadau Pynciau Blwyddyn 12 2022-2023

Annwyl Riant / Warchodwr,

Ysgrifennaf atoch er mwyn eich hysbysu am y ddarpariaeth ôl-16 sydd gan Ysgol Bro Pedr i’w gynnig i’ch plentyn. Yn dilyn ymlaen o’r diwrnod Camu i’r Chweched ddoe a’r Noson Agored rhithiol neithiwr, ysgrifennaf atoch er mwyn rhannu’r prosbectws Chweched Dosbarth, y colofnau opsiwn, linc i’r holiadur dewisiadau drwy Forms a’r linc i gwefan opsiynau ein Chweched Dosbarth llwyddiannus gyda chi. Mae’r wefan yn cynnwys cyflwyniadau gan Bennaeth y Chweched, yr Uwch Dîm Arwain a chyflwyniadau gan bob Pennaeth Adran yn amlinellu cynnwys y pynciau Uwch Gyfrannol a Safon Uwch. Manylion y wefan: https://sites.google.com/view/ysgolbropedropsiynaurchweched/home

Er mwyn dilyn cyrsiau Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yn y Chweched Dosbarth mae angen i ddisgybl prif ffrwd i gael isafswm o 5 TGAU, graddau A* – C. Mae gan yr ysgol Uned Sgiliau Bywyd hefyd, wrth gwrs, ac, os rydych am dderbyn gwybodaeth bellach am y ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol, plîs cysylltwch gyda Mrs Bethan Payne, Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol Ysgol Bro Pedr, drwy e-bostio B.Payne@bropedr.ceredigion.sch.uk

Rydym yn hyderus bod gan Chweched Ysgol Bro Pedr lawer iawn i’w gynnig i’ch plentyn. Mae safonau’r Ysgol o ran y canlyniadau Safon Uwch yn rhagorol: cadarnhawyd gan ALPS bod canlyniadau Safon Uwch Ysgol Bro Pedr yn y 25% uchaf ym Mhrydain yn 2019. Mae’r ysgol yn cynnig myrdd o brofiadau allgyrsiol cyfoethog hefyd ac rydym yn cynnig gwasanaeth cyfoethog o ran gofal, cymorth ac arweiniad.

Er mwyn gwneud eich dewis cyntaf o ran pynciau Uwch Gyfrannol ym mlwyddyn 12, bydd angen cwblhau’r holiadur Forms drwy ddilyn y linc yma:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k1PhfNcsNgpFu8mGj7cArLpUMlA2S1U2REpROEpPRVQwREkySVVYTkZFRy4u

Rwyf am eich sicrhau y byddwn yn gwneud popeth ni’n gallu er mwyn galluogi trosglwyddiad llyfn i’ch plentyn o Flwyddyn 11 i Flwyddyn 12 Ysgol Bro Pedr. Mae croeso ichi i e-bostio’r ysgol ar gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk os mae gennych unrhyw ymholiad. Diolch yn fawr iawn am ddangos diddordeb yn Chweched Dosbarth llwyddiannus Ysgol Bro Pedr.
Yn ddiffuant,
Jane Wyn.
(Pennaeth)

Dewisiadau Pynciau Blwyddyn 12 2022-2023 (Drafft 1)