ADY

Anghenion Dysgu Ychwanegol


Yr Adran Sgiliau Bywyd

Yn Ysgol Bro Pedr credwn ei fod yn bwysig dod â’r gorau allan yn ein holl fyfyrwyr.

Nod yr adran, o dan arweinyddiaeth y cydgysylltydd AAA (CYDLYNYDD AAA – Bethan Payne) a CALU AAA, Ann Herbert yw hyrwyddo strategaethau dysgu a dulliau addysgu sy’n caniatáu diwallu’r anghenion AAA ac ychwanegol hyn. Rhoddir cymorth i athrawon i’w galluogi i ddarparu heriau a chyfleoedd priodol ar gyfer llwyddiant i fyfyrwyr a nodwyd. Yn ogystal, maent yn helpu myfyrwyr i adnabod a chynllunio ar gyfer eu cynnydd eu hunain.

  • Dysgu gydag Awtistiaeth
  • Beth ydyn ni’n ei ddarparu?
  • Pa fath o gymorth ydyn ni’n ei gynnig a phryd?
  • Ymyrraeth Gynnar
  • Hyfforddiant ASD
  • Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru)

Mae’r Adran Anghenion Ychwanegol yn gweithio gyda phob aelod o staff yr ysgol i fynd ati i hyrwyddo datblygiad myfyrwyr ag anghenion Addysgol Arbennig ac anghenion ychwanegol.


Canolfan y Bont

Mae Canolfan y Bont yn darparu addysg ar gyfer disgyblion ag ystod o anghenion addysgol, gan gynnwys anableddau dwys a lluosog, anawsterau dysgu difrifol ac awtistiaeth.

Symudwyd y Ganolfan i Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan (Ysgol Bro Pedr) ym mis Medi 1996, oherwydd cau Ysgol Breswyl Highmead, yn Llanybydder. Ariannwyd yr adeilad pwrpasol newydd gan Lywodraeth Cymru ac agorodd Canolfan y Bont yn swyddogol ym mis Ebrill 2003.

Nod ein canolwr yw darparu cwricwlwm eang a chytbwys, mewn awyrgylch gofalgar. Yn ganolog i’n hathroniaeth mae bod pob plentyn yn unigryw ac yn arbennig a bod ganddo’r potensial i symud ymlaen a llwyddo. Ein nod yw creu cymuned sy’n canolbwyntio ar y plentyn sy’n grymuso ac yn galluogi pob disgybl i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol effeithiol ac i gyflawni ei botensial academaidd. Gweithredir y nodau hyn mewn amgylchedd ysgogol a strwythuredig, sy’n cynnwys cwricwlwm cytbwys a hyblyg.

Meini Prawf Derbyn

Yn unol â chanllawiau’r Sir, ni ellir derbyn unrhyw ddisgybl i Ganolfan y Bont nes bod ganddo Ddatganiad Anghenion Addysgol Arbennig yn datgan bod ganddo anabledd dysgu difrifol neu ddwys. Gellir derbyn disgyblion i Ganolfan y Bont yn unarddeg mlwydd oed a gallant aros yn y Ganolfan nes eu bod yn cyrraedd pedwar ar bymtheg oed, neu hyd nes na all y lleoliad ddiwallu anghenion y disgybl mwyach.

Cymraeg