ADY

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Llythyr rhieni ar weithredau ADY Medi 2021


Yr Adran Sgiliau Bywyd

Yn Ysgol Bro Pedr credwn ei fod yn bwysig dod â’r gorau allan yn ein holl fyfyrwyr.

Nod yr adran, o dan arweinyddiaeth y cydgysylltydd AAA (CYDLYNYDD AAA – Bethan Payne) a CALU AAA, Ann Herbert yw hyrwyddo strategaethau dysgu a dulliau addysgu sy’n caniatáu diwallu’r anghenion AAA ac ychwanegol hyn. Rhoddir cymorth i athrawon i’w galluogi i ddarparu heriau a chyfleoedd priodol ar gyfer llwyddiant i fyfyrwyr a nodwyd. Yn ogystal, maent yn helpu myfyrwyr i adnabod a chynllunio ar gyfer eu cynnydd eu hunain.

  • Dysgu gydag Awtistiaeth
  • Beth ydyn ni’n ei ddarparu?
  • Pa fath o gymorth ydyn ni’n ei gynnig a phryd?
  • Ymyrraeth Gynnar
  • Hyfforddiant ASD
  • Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru)

Mae’r Adran Anghenion Ychwanegol yn gweithio gyda phob aelod o staff yr ysgol i fynd ati i hyrwyddo datblygiad myfyrwyr ag anghenion Addysgol Arbennig ac anghenion ychwanegol.


Canolfan y Bont

Mae Canolfan y Bont yn darparu addysg ar gyfer disgyblion ag ystod o anghenion addysgol, gan gynnwys anableddau dwys a lluosog, anawsterau dysgu difrifol ac awtistiaeth.

Symudwyd y Ganolfan i Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan (Ysgol Bro Pedr) ym mis Medi 1996, oherwydd cau Ysgol Breswyl Highmead, yn Llanybydder. Ariannwyd yr adeilad pwrpasol newydd gan Lywodraeth Cymru ac agorodd Canolfan y Bont yn swyddogol ym mis Ebrill 2003.

Nod ein canolwr yw darparu cwricwlwm eang a chytbwys, mewn awyrgylch gofalgar. Yn ganolog i’n hathroniaeth mae bod pob plentyn yn unigryw ac yn arbennig a bod ganddo’r potensial i symud ymlaen a llwyddo. Ein nod yw creu cymuned sy’n canolbwyntio ar y plentyn sy’n grymuso ac yn galluogi pob disgybl i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol effeithiol ac i gyflawni ei botensial academaidd. Gweithredir y nodau hyn mewn amgylchedd ysgogol a strwythuredig, sy’n cynnwys cwricwlwm cytbwys a hyblyg.

Meini Prawf Derbyn

Yn unol â chanllawiau’r Sir, ni ellir derbyn unrhyw ddisgybl i Ganolfan y Bont nes bod ganddo Ddatganiad Anghenion Addysgol Arbennig yn datgan bod ganddo anabledd dysgu difrifol neu ddwys. Gellir derbyn disgyblion i Ganolfan y Bont yn unarddeg mlwydd oed a gallant aros yn y Ganolfan nes eu bod yn cyrraedd pedwar ar bymtheg oed, neu hyd nes na all y lleoliad ddiwallu anghenion y disgybl mwyach.