Adran Ddylunio Ddyfeisgar Bro Pedr ar Flaen y Gad

innovationsYn dilyn llwyddiant y llynedd yng Ngwobrau Arloesedd CBAC, gwahoddwyd saith disgybl o Ysgol Bro Pedr i arddangos eu gwaith Dylunio a Thechnoleg mewn digwyddiad pwysig yn y Stadiwm SWALEC yng Nghaerdydd. Roedd gwaith disgyblion Bro Pedr yn unig yn ffurfio 10% o’r arddangosfa oedd yn cynrychioli’r gwaith gorau ar Lefel TGAU, UG a Safon Uwch ar draws Cymru.

Dywed Mr Griffiths, Pennaeth yr Adran Ddylunio a Thechnoleg, “Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith bod yr adran yn parhau i fynd o nerth i nerth, mae gennym ni dîm cryf o staff a disgyblion sydd yn dod â chlod mawr i’r adran a’r ysgol. Bu i 70% o’n disgyblion ni dderbyn graddau A/A* yn eu TGAU Dylunio a Thechnoleg (Haf 2016)”.

Y disgyblion oedd yn arddangos eu gwaith TGAU oedd Twm Ebbsworth â’i ddarllenfa ‘Blue-tooth’, Daniel Thomas â’i ddarllenfa ergonomig a Liam Morgan gyda’i ddarllenfa cludadwy gydag elfennau 3D.

Ein cynrychiolaeth UG oedd Iwan Evans gyda’i ffon olau ar gyfer unigolion gydag anableddau. Roedd Iwan wedi sylweddoli yn gynnar yn ystod ei waith ymchwil bod unigolion ag anableddau yn aml yn teimlo yn ynysig oherwydd bod aelodau’r cyhoedd ddim yn gallu adnabod neu uniaethu gyda’u hanabledd hwy. Datblygodd system olau oedd wedi ei hadeiladu mewn i’r ffon gerdded a fyddai’n ffordd i’r cyhoedd i adnabod yr anabledd tra hefyd yn sicrhau diogelwch os ydynt yn cerdded gyda’r hwyr.

Y tri disgybl arall o Fro Pedr oedd yn arddangos eu gwaith oedd Betsan Jones, Sarah Thomas a Gareth Jones: roedd y tri yma yn arddangos eu gwaith Safon Uwch. Roedd ffrogiau ansawdd uchel Betsan a Sarah wedi cael eu hysbrydoli gan wahanol ddegawdau mewn cynllunio. Roedd ffrog glasurol Betsan wedi cael ei hysbrydoli gan y ‘50au, tra roedd ffrog Sarah wedi ei dylanwadu gan ffasiwn y ‘70au. Roedd cyfwisgoedd dyfeisgar wedi eu cynllunio i gyd-fynd â’r ffrogiau yma hefyd. Roedd bag llaw clasurol 3D Betsan yn eitem hanfodol ar gyfer unrhyw aficionado ffasiwn, tra roedd esgidiau platfform celfydd Sara gyda sodlau 3D yn gam ymlaen o’r gwaith arall oedd yn cael ei arddangos. Roedd Gareth wedi creu cadair olwyn gyda system egni cinetig oedd wedi ei ysbrydoli gan geir rasio F1. Roedd ei system ef yn galluogi’r defnyddiwr i gadw mewn cysylltiad heb orfod edrych am rywle yn ddiddiwedd er mwyn pweru’r system.

Er mwyn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o gynllunwyr, roedd yr adran wedi trefnu i 59 disgybl i ymweld â’r arddangosfa ac roedd y disgyblion wedi eu hysbrydoli gan y gwaith oedd yn cael ei arddangos. Fel rhan o’r daith, cafodd y disgyblion y cyfle i ymweld ag IKEA sydd yn enwog am gynnyrch dyfeisgar o ran celfi ‘flat pack’ a chynllunio cyfoes.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr