Amserlen Arholiadau Blwyddyn 7 & 8 2019

Annwyl Riant / Gwarchodwr,

Bydd disgyblion Blwyddyn 7 yn dechrau eu haroliadau ar ddydd Mawrth, Mehefin 18fed a Blwyddyn 8 yn dechrau eu harholiadau ar ddydd Llun, Mehefin 24ain. Gellir gweld copi o’r amserlen isod.

Rydym yn holi yn garedig hefyd a fyddai modd sicrhau bod yr offer priodol e.e. beiro, pensil, rwber, pren mesur, onglydd, cyfrifiannell ayyb. gyda’r disgyblion ar gyfer eu harholiadau.

Diolch yn fawr iawn ichi am eich cefnogaeth a phob dymuniad da i’r disgyblion yn yr arholiadau.

Yr eiddoch yn gywir,

Mrs Heledd Dafis

(Pennaeth Cyfnod Allweddol 3)

Amserlen Arholiadau Bl.7

Amserlen Arholiadau Bl.8

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr