Archive for the Newyddion a Digwyddiadau Category

Carnifal Llanbed

Carnifal Llanbed
Diolch i’r disgyblion hynny a fu’n cynrychioli’r ysgol yng ngharnifal Llambed – maent yn edrych yn hyfryd yn eu gwisgoedd tlws – Connie, Darcey, Keeley, Jeston a Kieron.Read more

Gwerthu Cacennau

Gwerthu Cacennau
Robyn Jones gyda rhai o aelodau eraill dosbarth 3/4 Dulas a fu'n gwerthu cacennau gan codi swm o £326.86 ar ddydd Gwener er mwyn codi arian tuag at Ty Hafan. Diolch yn fawr iawn i chi fel rhieni a phlant am eich cefnogaeth a phob hwyl i [...]Read more

Canlyniadau Carnifal, Sioe ac Eisteddfod 2017

Canlyniadau Carnifal, Sioe ac Eisteddfod 2017
Dyma fuddugwyr Carnifal, Sioe ac Eisteddfod Llanbed o’r campws cynradd (mae Megan & Rhun yn absennol o'r llun). Llongyfarchiadau i bawb a fu’n llwyddiannus ac yn arbennig i Cerys Angharad am ennill y darian i’r disgybl a’r marciau uchaf am waith Celf. Yn ogystal cipiodd Bro Pedr [...]Read more

Dewch yn Biolegydd Morol

Dewch yn Biolegydd Morol
Read more

Llwyddiant TGAU

Llwyddiant TGAU
Roedd yna nifer o wynebau hapus yn Ysgol Bro Pedr, Llanbed, ar y diwrnod canlyniadau TGAU unwaith eto eleni. Derbyniodd Grace Page 12 A*; cafodd Cyffin Thomas 9A*, 2A ac 1B; derbyniodd Cerys Pollock 7A* a 5A a derbyniodd Aoife Wooding 5A*, 6A a 2B, i enwi [...]Read more

Prif Swyddogion 2017-2018

Prif Swyddogion 2017-2018
Prif Swyddogion Bro Pedr 2017–2018 – llongyfarchiadau mawr iddynt! Hari Butten (Prif Fachgen) Alpha Evans (Prif Ferch)  Twm Ebbsworth, Ffion Evans, Robert Jenkins & Manon Williams (Dirprwyon)  Read more

Gweithdy SCOPE

Gweithdy SCOPE
Read more

Dathlu Llwyddiant Canlyniadau Safon Uwch Ysgol Bro Pedr

Dathlu Llwyddiant Canlyniadau Safon Uwch Ysgol Bro Pedr
Roedd disgyblion Ysgol Bro Pedr yn hapus dros ben gyda’u canlyniadau Safon Uwch eleni, gydag 82% o’r graddau a ddyfarnwyd i fyfyrwyr oedd yn astudio lleiafrif o dri phwnc Safon Uwch yn raddau A*- C. Roedd 27% o’r graddau a ddyfarnwyd yn raddau A neu A*. Derbyniodd [...]Read more

Gwobr Efydd Cymraeg

Gwobr Efydd Cymraeg
Llongyfarchiadau i'r ysgol ar ennill gwobr Efydd Cymraeg Campus y Siarter Iaith. Yn y llun gwelir Criw Cymraeg yr ysgol a’r cydlynwyr sef Miss Hedydd Jones a Mrs Llinos Jones yn derbyn y wobr gan Mrs Menna Jones a Mrs Anwen Jones o’r Awdurdod Addysg.Read more

Llysgenhadon Efydd Bro Pedr am 2017-18

Llysgenhadon Efydd Bro Pedr am 2017-18
Llongyfarchiadau i Grace Lambert a Rhun Davies sydd wedi cael eu hethol fel Llysgenhadon Efydd Ysgol Bro Pedr am y flwyddyn 2017-2018.Read more
Page 1 of 1212345...10...Last »

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr