Cynghorau a Phwyllgorau Ysgol

Mae’r Cyngor Ysgol yn cynrychioli barn ein holl ddisgyblion. Mae’n rhoi cyfle i blant leisio eu barn a theimlo’n rhan o gymuned yr ysgol gyfan.

Mae gwaith y Cyngor yn bellgyrhaeddol, gyda chyfleoedd i ymwneud â materion a phenderfyniadau  canolog  yr Ysgol. Maent yn grŵp prysur ac yn cyfarfod unwaith bob hanner tymor. Mae aelodau’n cymryd eu cyfrifoldebau o ddifrif ac maent bob amser yn barod i gyflawni eu dyletswyddau.

CyngorYsgol@bropedr.ceredigion.sch.uk

Mae’r pwyllgor Cymreictod yn grŵp arbennig ac yn arwain datblygiad Cymreictod yn ein hysgol. Bydd ganddynt rôl bwysig i’w chwarae yn natblygiadau’r ysgol tuag at y Cwricwlwm newydd i Gymru yn ogystal â hybu’r ethos Gymraeg yn yr ysgol. Yn barod mae’r disgyblion wedi rhannu syniadau gwych ac wedi dangos agwedd gydwybodol iawn tuag at ein hymgyrch i godi proffil y Gymraeg. Derbyniodd yr ysgol Wobr Arian y Siarter Iaith yn Haf 2019 ac ymfalchiwn ein bod yn un o’r ysgolion cyntaf yng Ngheredigion i dderbyn yr achrediad.

Rydym ni’n ymfalchio yn y ffaith ein bod yn ysgol gynaladwy gyda’n hail faner werdd. Mae’r pwyllgor yn cyd weithio er mwyn sicrhau sylfaen lle mae pawb yn atebol am ein hamgylchedd. Ydych chi’h ailgychu bwyd? Ydych chi’n ailgylchu sbwriel? Rydym ni fel ysgol yn becso am fyd y dyfodol.
Mae’r pwyllgor lles disgyblion yn gofalu am wrando ar farn disgyblion a gwella’r ysgol trwy wrando ar unrhyw awgrymiadau. Rydym yn sicrhau bod pob plentyn yn teimlo’n ddiogel ac yn gartrefol yn dod i’r ysgol. Rydyn ni am i bob plentyn ym Mro Pedr deimlo’n hapus ac yn gyffyrddus yn yr ysgol. Rydyn ni yma i wrando ar unrhyw bryderon a allai fod gan unrhyw ddisgybl.