Diogeli ac Amddiffyn Plant

Yn ein hysgol ni mae diogelu plant yn un o’n blaenoriaethau ucha. Rydym yn ymrwymedig i sicrhau lles a diogelwch pob disgybl. Credwn yn gryf yn hawl pob disgybl i ddysgu mewn amgylchedd gefnogol, ofalgar a diogel er mwyn datblygu’r gred, uchelgais a’r hyder i wireddu eu potensial llawn. Mae gan yr ysgol weithdrefnau cadarn ar gyfer cadw ein plant yn ddiogel. Rydym yn cydweithio’n agos gyda rhieni ac asiantaethau allanol ac yn dilyn Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan ar gyfer diogelu.

Rydyn ni am i Ysgol Bro Pedr fod yn amgylchfyd diogel. Os ydych am drafod unrhyw bryderon neu yn poeni am ddisgybl arall yn yr ysgol ewch i weld un o’r canlynol:

Poster Diogeli ac Amddiffyn Plant

Mae staff allweddol o fewn yr ysgol yn gyfrifol am faterion sy’n ymwneud ag amddiffyn plant, sydd wedi derbyn hyfforddiant ychwanegol. Y staff allweddol yma yw:

  • Mr Deiniol Williams (Pennaeth Cynorthwyol) – Athro Dynodedig Amddiffyn Plant 
  • Mrs Bethan Payne (Pennaeth Cynorthwyol) – Dirprwy Athro Dynodedig