Ein Gweledigaeth

Cenhadaeth Ysgol Bro Pedr, yn ysbryd yr arwyddair ‘A fo ben bid bont’, yw darparu addysg gyfoethog ar gyfer yr holl ddisgyblion er mwyn sicrhau eu bod yn gwireddu eu llawn botensial. I gyflawni hyn, bydd Ysgol Bro Pedr yn ysgol cyffrous a deinamig sy’n medru addasu’n gyflym i heriau addysgu’r unfed ganrif ar hugain. Bydd hon yn ysgol sy’n datblygu strategaethau ac addysgeg ar sail ymchwil, yn ysgol sydd yn barod i fentro ac arbrofi wrth dorri tir newydd fel Ysgol 3-19 ac fel sefydliad sy’n dysgu gydol oes.

(Murlun y Clwb Celf)

Cred yr Ysgol yw bod pob disgybl yn unigryw a bod pob plentyn yn cyfri. Dylai’r ysgol felly fod yn bont sydd yn helpu disgyblion i oresgyn unrhyw anawsterau ac sy’n grymuso ein dysgwyr i ddod yn ddinasyddion sy’n barod i ddysgu trwy eu bywydau. Ysgol ag iddi ethos gynhwysol, person-ganolog yw Ysgol Bro Pedr sy’n paratoi pob dysgwr i gofleidio heriau’r dyfodol drwy ddarparu ysgol hapus iddynt ddatblygu eu medrau i’r eithaf ac sy’n cadw anghenion ac uchelgais pob disgybl wrth wraidd yr hyn a gynigwn o fewn ein cwricwlwm.

Fel Ysgol 3-19, rydym yn bont gydol oes sydd â chyfrifoldeb i sicrhau bod disgyblion sydd yn ein gadael ar ddiwedd Blwyddyn 11 neu 13 yn gadael yr ysgol yn unigolion hyderus, gwybodus, creadigol ac egwyddorol. I gyflawni hyn, bydd Ysgol Bro Pedr yn darparu cwricwlwm a phrofiadau dysgu cydlynus sy’n pontio’r cyfnodau oedran ar draws yr ystod 3-19. Yn greiddiol i’r weledigaeth hon yw sefydlu’r Ysgol Ganol (Bl5-8) fydd yn fodd i roi ffocws clir i ddatblygu’r continwwm dysgu ar draws yr ystod oedran allweddol hwn.

Rydym yn bont sydd yn meithrin dysgwyr iach, annibynnol ac amlieithog sy’n ymhyfrydu yn eu hysgol a’u cymuned. Bydd dysgwyr 3-19 Ysgol Bro Pedr yn ddysgwr sy’n dangos parch at holl randdeiliaid yr ysgol ac yn unigolion uchelgeisiol sy’n gosod safonau uchel i’w hunain yn barhaus. Bydd yma ymdeimlad gref o gydweithio fel un gymuned ac o ganlyniad bydd disgyblion, staff, rhieni a gofalwyr, llywodraethwyr a holl randdeiliaid yr ysgol yn aelodau balch o gymuned Ysgol Bro Pedr. Bydd ein disgyblion yn gwerthfawrogi a pharchu eu cymuned leol cyn eu bod yn lledu eu hadenydd a mentro i’r byd mawr. O ddarparu profiadau cyfoethog a chreu ymdeimlad o falchder yn eu cymuned leol, gobaith yr ysgol yw y bydd nifer o’r disgyblion yn dychwelyd i gyfoethogi eu cymuned leol gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.