Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Mae’r Fframwaith yn nodi’r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i lwyddo mewn byd cynyddol ddigidol.

 Mae cymhwysedd digidol yn un o 3 cyfrifoldeb trawsgwricwlaidd (y lleill yw llythrennedd a rhifedd). Mae’n canolbwyntio ar sgiliau digidol y gellir eu defnyddio mewn amrywiaeth eang o bynciau a sefyllfaoedd.

Cafodd y Fframwaith ei ddatblygu gan ymarferwyr o Ysgolion Arloesi gyda chymorth arbenigwyr allanol. Mae iddo 4 llinyn sydd cyn bwysiced â’i gilydd. Mae i bob llinyn nifer o elfennau.

 • Dinasyddiaeth – sy’n cynnwys:
  • Hunaniaeth, delwedd ac enw da
  • Iechyd a lles
  • Hawliau digidol, trwyddedu a pherchnogaeth
  • Ymddygiad ar-lein a seiberfwlio.
 • Rhyngweithio a chydweithio – sy’n cynnwys:
  • Cyfathrebu
  • Cydweithio
  • Storio a rhannu.
 • Cynhyrchu – sy’n cynnwys:
  • Cynllunio, cyrchu a chwilio
  • Creu
  • Gwerthuso a gwella.
 • Data a meddwl cyfrifiadurol – sy’n cynnwys:
  • Datrys problemau a modelu
  • Llythrennedd gwybodaeth a data.

Mwy o wybodaeth yma:

Astudiaethau Achos am Ddatblygiadau Cymhwysedd Digidol yn ysgol Bro Pedr (Tudalennau  52-58)

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr