Gwobrau Arloesedd 2017

Dewiswyd gwaith 7 o’n disgyblion Dylunio a Thechnoleg, o blith gwaith disgyblion Cymru gan arholwyr CBAC i’w gynnwys mewn arddangosfa Arloesedd a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Stadiwm SWALEC yng Nghaerdydd. Y disgblion llwyddiannus oedd Alwyn Evans, Teon Rees, Nia Thomas, Manon Williams, Heled Jones, Iwan Williams a Hari Butten.

Fel rhan o’i gwaith TGAU, fe ddyluniodd Nia Thomas siaced beicio llachar gyda golau LED ar gefn y siaced, er mwyn sicrhau diogelwch i’r beicwyr. Dyluniodd Heledd Jones lamp arloesol gan defnyddio argaen walnut. Roedd ganddo bedwar coes a thop effeithiol iawn efo trionglau. I’w gwaith AS dyluniodd Manon Williams bag lledr efo logo llythrennau ei henw, efo strapiau sydd yn goleuo gan ddefnyddio golau LED. Penderfynodd Iwan Williams ddylunio a gwneud ‘bio lamp’ sydd yn tyfu perlysiau yn y gegin. Penderfynodd Hari Butten dylunio lamp hefyd ar y thema tirwedd mynyddoedd, efo patrymau mynyddoedd wedi cael i dorri allan i’r lamplen efo gwaelod concrid. Lamp arloesol oedd Teon wedi ei greu yn defnyddio lampau LED foltedd isel. Seiliodd ei lamp ar ddarn eiconig o bensaernïaeth gwesty’r Burj Al Arab yn Dubai. Dyluniodd Alwyn ddodrefn aml bwrpas a oedd iddo bedair swyddogaeth i’w waith lefel A, sef Cadair, Bwrdd, Lle i storio a ‘Plinth’ i arddangos eitemau o ddiddordeb. Roedd Alwyn wedi creu ei gynnyrch gydag ystyriaeth fanwl i swp gynhyrchu a gafodd ysbrydoliaeth o gadair y Llyfrgell Bodleian sydd â nodwedd ergonomeg unigryw.

Cafwyd canmoliaeth fawr i’r saith disgybl gan eu harholwyr. Nodwyd bod ganddynt waith arloesol, cynhwysfawr ac o safon uchel iawn.

Bu 54 o ddisgyblion Bl.11,12 a13 ar daith i Gaerdydd i gefnogi Alwyn, Teon, Nia, Manon, Heledd, Iwan a Harri, ac i weld y prosiectau mwyaf arloesol sy’n cael eu cyflwyno ar gyfer lefel A, UG a TGAU. Roedd yna wledd o ysbrydoliaeth yno i ysgogi ein disgyblion er mwyn cynnal a gwella’r safonau uchel erbyn y flwyddyn nesaf. Cafodd y disgyblion gyfle hefyd i wrando ar seminarau a gyflwynwyd gan uwch arholwyr TGAU a Safon Uwch er mwyn derbyn canllawiau ar sut i greu gwaith arloesol.

Yn y prynhawn fe fûm yn ymweld ag IKEA Caerdydd, lle cafodd y disgyblion gyfle i edrych ar yr amrediad o ddyluniadau o Sweden ac ar yr adeiladwaith ‘flat pack’ gan ddysgu am uniadau ‘knock down’ sy’n medru cael eu huno a’u datgymalu’n rhwydd. Fe fanteisiodd rhai o’r disgyblion a’r staff ar ychydig o ‘retail therapy’ tra bo eraill yn mwynhau’r ‘meat balls’ yn y bwyty.

Roedd yn bleser i glywed swyddogion CBAC a staff IKEA yn canmol ymddygiad y disgyblion.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr