Gwybodaeth ar gyfer mis Medi 2020 (llythyr wedi ei ddanfon adref heddiw 17-07-20)

17 Gorffennaf, 2020

Annwyl Riant / Gwarchodwr,

Gwybodaeth ar gyfer mis Medi 2020

Mae’r Gweinidog Addysg yng Nghymru wedi cyhoeddi ar y 9fed o Orffennaf bod pob dysgwr yn dychwelyd i’r ysgol ar gyfer tymor yr Hydref.  Fe fyddaf yn eich llythyru eto yn ystod yr wythnosau nesaf  er mwyn rhannu gwybodaeth fanwl gyda chi fel rhieni a disgyblion am drefniadau’r normal ‘newydd’ ar gyfer mis Medi. Fe fyddaf hefyd yn llythyru rhieni disgyblion oed Uwchradd wythnos nesaf er mwyn cadarnhau’r trefniadau ar gyfer disgyblion sydd yn derbyn canlyniadau TGAU, UG a Safon Uwch mis Awst yma.

Y pythefnos cyntaf: Mae Ysgol Bro Pedr, fel ysgolion eraill Ceredigion, wedi penderfynu dilyn canllaw Llywodraeth Cymru sy’n nodi, ar ddechrau tymor yr Hydref, y gellid defnyddio pythefnos i gynllunio ac ail-drefnu.  Yn ystod pythefnos cyntaf y tymor, fe fydd yr ysgol yn gweithredu polisi o ddychwelyd graddol, gan gynyddu capasiti yn ddyddiol.  Bydd blynyddoedd ysgol yn mynychu ar y diwrnodau canlynol ym mis Medi: gwyrdd = ysgol, pinc = dim ysgol.

Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, fe fyddwn yn:

  • Grwpio disgyblion gyda’i gilydd pan yn bosibl
  • Osgoi cyswllt rhwng grwpiau pan yn bosibl
  • Trefnu dosbarthiadau gyda desgiau yn wynebu’r blaen
  • Sicrhau bod staff yn cadw pellter cymdeithasol o’r disgyblion a staff eraill gymaint â phosibl
  • Parhau gyda’n protocol glanhau cyfredol

 

Os mae eich plentyn yn dod i’r Ysgol ar fws Ysgol, fe fydd y trefniadau trafnidiaeth arferol ar gael ar gyfer eich plentyn. Ni fydd HWB Gofal Plant ar gael mis Medi. Ni fydd Clybiau Brecwast na chlybiau ar ôl Ysgol ar gael ‘chwaith, ond rydym yn gobeithio y bydd modd cyflwyno’r rhain yn hwyrach yn ystod yr hanner tymor cyntaf.

Cyrraedd a gadael safle’r Ysgol, mis Medi 2020:

Campws Uwchradd – Neb i gyrraedd cyn 8.40yb, gadael y safle am 3.30yp

Campws Cynradd:

  • Cyrraedd yn y bore:

Meithrin, Derbyn, blynyddoedd 1 a 2 – Mynedfa’r Cyfnod Sylfaen – gweler amserau

Bl 3,4,5 a 6 – Prif fynedfa’r cynradd

8.40 – Bl 2,5 a 6

8.50 -Bl 1,3 a 4

9.00 – Meithrin/Derbyn

  • Diwedd y dydd:

Mynedfa Cyfnod Sylfaen – 3.00 Meithrin/Derbyn    3.15 – Blwyddyn 1 Dewi a 2 Dwynwen    Giât ochr ger y Meithrin am 3.15 – Bl 1 Teifi a 2 Aeron

Mynedfa’r Adran Iau:- 3.15 – blynyddoedd 3 a 4        Allan ger y neuadd:- blynyddoedd 5 a 6

Fe fydd angen pecyn bwyd a photel ddŵr ar gyfer eich plentyn ar ddechrau’r tymor newydd, gan na fydd y Ffreutur cynradd nac Uwchradd yn ail-agor tan 14 Medi. Fe fydd rhieni disgyblion sydd yn gymwys ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim yn derbyn taliadau (system gyfredol) yn ystod y pythefnos cyntaf ym mis Medi.

 

Cofiwch fod croeso ichi i e-bostio gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk cyn mis Medi hefyd os rydych am holi unrhyw gwestiwn.

Diolch yn fawr iawn ichi am eich holl gymorth a chefnogaeth yn ystod y misoedd diwethaf yma.  Rydym yn gwerthfawrogi hyn yn fawr iawn. Gobeithiaf y byddwch chi a’r teulu yn cael cyfle i gael rywfaint o seibiant dros y gwyliau.

Yn ddiffuant,

Jane Wyn.

(Pennaeth)

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr