Neges at sylw rhieni disgyblion sydd wedi cael benthyg offer TGCh wrth yr Ysgol

14 Gorffennaf, 2020

Annwyl Riant / Warchodwr,

Os mae eich plentyn wedi cael benthyg dyfais (gliniadur neu flwch mi-fi) o’r Ysgol yn ystod y cyfnod clo, mae angen sicrhau eich bod yn dychwelyd y ddyfais i Ysgol Bro Pedr erbyn 3yp ar Ddydd Gwener, 17 Gorffennaf, os gwelwch yn dda.

Yn sgil cyhoeddiad y Gweinidog Addysg ynglŷn ag ail-agor Ysgolion yn llawn o Fedi ymlaen, mae’n bwysig iawn ein bod yn derbyn yr offer yma erbyn diwedd y tymor fel bo technegwyr Cyngor Sir Ceredigion yn gallu rhoi’r offer ar system yr Ysgol/Sir cyn mis Medi.

Fe fydd modd dychwelyd y dyfeisiadau i’r Hen Dderbynfa, Campws Uwchradd, Ysgol Bro Pedr ar y dyddiadau / amseroedd canlynol:

Dydd Mercher, 15 Gorffennaf: 9yb – 3yp

Dydd Iau, 16 Gorffennaf: 9yb – 3yp

Dydd Gwener, 17 Gorffennaf: 9yb – 3yp

Diolch yn fawr iawn ichi am eich cymorth parthed y mater yma.

Yr eiddoch yn gywir,

Jane Wyn.

(Pennaeth)

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr