CRA

Aelodau’r Cymdeithas Rhieni ac Athrawon 2015-16

Cadeiryddion: Emma King & Adee Botu

Ysgrifenyddion: Ann Herbert & Emma Wood

Trysoryddion: Emma Wood & Lorain Daniel


Mae gennym Gymdeithas Rhieni ac Athrawon cryf. Ei phwrpas yw creu a chadw cysylltiad cryf rhwng yr ysgol a’r cartref. Bwriad y Gymdeithas yw cyfrannu’n hael at yr ysgol yn ariannol ac, yn bwysicach, trwy gefnogi a hybu.

Gyda chydweithrediad y Pennaeth, mae’r Pwyllgor yn gallu trefnu digwyddiadau addysgol ynghyd a rhai cymdeithasol ar bynciau sy’n haeddu sylw. Cynhelir Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas ym mis Medi/Hydref pryd y dewisir y swyddogion. Mae’r rhieni’n cael eu cynrychioli ar Gorff Llywodraethol yr ysgol.

Ffair Nadolig

Christmas Fayre (2)

Cynhaliwyd ein Ffair Nadolig ar Ragfyr y 1af 2015. Diolch yn fawr i bawb a gweithiodd yn galed i wneud y digwyddiad yn un mor llwyddiannus.

– mwy o luniau

Ffair Haf

Cynhaliwyd Ffair Haf llawn hwyl ar gampws y sector iau ym mis Mehefin 2015. Cawsom ddiwrnod heulog iawn a diolch i bawb oedd wedi cymryd rhan mewn trefnu diwrnod mor llwyddiannus.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr