Dogfennau Polisïau’r Ysgol

Dyma gasgliad o ddogfennau polisi sy’n berthnasol i’r ysgol. Cedwir yr hawl i newid y dogfennau yma ar unrhyw adeg.

polisi aln - cover

Polisi Amddiffyn Plant ERW

polisi cadw'n ddiogel

polisi - cyfeillgarwch

Polisi Ymddygiad

Polisiau Eraill:

Polisi Anghenion Gofal Iechyd

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi dysgwyr sydd ag anghenion gofal iechyd ac i sicrhau bod ganddynt fynediad llawn i addysg. Mae ein trefniadau ar gyfer diwallu anghenion gofal iechyd ein holl ddisgyblion wedi’u cynnwys yn y polisi hwn. Mae’r polisi drafft hwn i fod i gael ei drafod a’i gadarnhau yn y cyfarfod llywodraethwyr nesaf.

 Rydym yn gweithio gyda Chyngor Sir Ceredigion i sicrhau bod ein polisi yn rhoi hyder i ddysgwyr a rhieni bod y ddarpariaeth sydd ar waith yn addas ac yn effeithiol. Os oes gennych unrhyw ddymuniadau neu sylwadau sy’n ymwneud â’r polisi, mae croeso i chi siarad â’r ysgol neu’r awdurdod lleol.  Gellir cysylltu â’r awdurdod lleol dros y ffôn ar 01970 633693 neu drwy e-bostio sen@ceredigion.gov.uk.

Polisi Anghenion Gofal Iechyd Bro Pedr 

Gellir cael mynediad at ddogfen arweiniad Llywodraeth Cymru o’r cyfeiriad gwefan canlynol: http://learning.gov.wales/resources/browse-all/supporting-learners-with-healthcare-needs/?skip=1&lang=cy

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr