Polisi Preifatrwydd

Mae Ysgol Bro Pedr wedi ymrwymo i gynnal preifatrwydd ar-lein yr ymwelwyr hynny sy’n defnyddio’r wefan yn y presennol a’r dyfodol. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd oddi wrthoch i’n helpu i ddeall mwy am sut y mae ein gwefan yn cael ei defnyddio, sut y gellir ei gwella ac er mwyn gallu anfon gwybodaeth bellach atoch am weithgareddau a allai fod o ddiddordeb i chi.

Gwybodaeth y gellir ei chasglu

Rydym yn casglu’r wybodaeth ganlynol ynglŷn ag ymwelwyr i’n gwefan: cyfeiriad IP, gwybodaeth ynghylch y tudalennau a ddefnyddiwyd, ac weithiau, lle caiff yr wybodaeth ei rhoi’n wirfoddol gan yr ymwelwyr, gwybodaeth bersonol fel cyfeiriadau e-bost ac enwau.

Manylion Cyswllt

Os byddwch yn dewis rhoi manylion cyswllt personol, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i ddarparu unrhyw wasanaeth neu wybodaeth yr ydych yn ei ddymuno. Efallai y byddwn hefyd yn ei defnyddio i roi gwybodaeth ychwanegol am wasanaethau yn y dyfodol.

Bydd y manylion cyswllt yma yn cael eu defnyddio gan Ysgol Bro Pedr yn unig, ni fydd yr wybodaeth yn cael ei throsglwyddo, na’i hanfon i drydydd parti, ac eithrio lle gofynnwn am eich caniatâd i wneud hynny o flaen llaw neu dan amodau arbennig lle mae’n ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith.

Os bydd eich manylion cyswllt yn newid, neu os ydych am i ni beidio ag anfon rhagor o wybodaeth atoch, cysylltwch â ni yn syth os gwelwch yn dda.

Diogelu Data

Rydym yn ymrwymo i gymryd camau rhesymol i ddiogelu’r holl wybodaeth bersonol amdanoch a ddarparwyd gennych (h.y. gwybodaeth y gellid ei defnyddio i ddatgelu pwy ydych chi). Unwaith y byddwn yn derbyn eich data, byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau ei ddiogelwch ar ein systemau.

Mynediad i’r wybodaeth a gedwir

O fewn y Deyrnas Unedig, mae Deddf Gwarchod Data 1998 yn cynnig hawliau i ddefnyddwyr y wefan gael gwybod pa wybodaeth bersonol sydd gennym amdanynt ar ein cronfeydd data electronig. Os hoffech gael yr wybodaeth hon, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Newidiadau i Bolisi Preifatrwydd

Byddwn yn gwneud unrhyw newidiadau i’n Polisi Preifatrwydd ar y dudalen hon.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr