Llythyr Gwisg Ysgol – Medi 2020 ymlaen (Bl.6-12)

17 Gorffennaf, 2020

Annwyl Riant / Warchodwr,

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus i’r ysgol a’i pholisïau. Teimlwn fod cysondeb yn beth hanfodol i’n holl ddisgyblion. Gyda hyn mewn golwg, hoffwn achub ar y cyfle hwn i’ch atgoffa o’n polisi gwisg ysgol o Fedi 2020 ymlaen. Er ein bod wedi llacio ychydig ar y rheolau gwisg Ysgol yn ystod yr hanner tymor yma (gan ein bod yn sylweddoli ei bod yn anodd i rieni i brynu gwisg ysgol gan fod nifer o siopau wedi bod ar gau), rydym am ail-gyflwyno’r rheolau gwisg ysgol arferol o Fedi 2020 ymlaen gan fod nifer o siopau wedi ail-agor erbyn hyn.

Bwriad hyn yw osgoi gwrthdaro diangen gyda disgyblion sydd yn mynd yn erbyn y polisi gwisg ysgol ac osgoi gwario arian ar eitemau drud nad ydynt yn cydymffurfio â’r polisi gwisg. Er bod y wybodaeth isod wedi’i rhannu gyda rhieni eisoes, hoffwn  bwysleisio pa mor bwysig yw cydymffurfio gyda’r polisi. Rydym yn cael mwy a mwy o ddisgyblion yn dod i’r ysgol yn y wisg anghywir a hoffem osgoi y gwrthdaro sydd yn dod wrth herio disgybl am ei (g)wisg. Nid dyma fyddai unrhyw un ohonom yn dymuno ac mae’n ddechrau negyddol i’r diwrnod i bawb.

Esgidiau ysgol: Esgidiau, treinyrs neu ‘plimsolls’ du plaen (dim logo lliw), dim bŵts.

Trowsus ysgol: trowsus du plaen – dylai’r rhain fod yn ddeunydd traddodiadol. Gwaherddir jîns a ‘leggings’.

Sgert ysgol: sgert ddu plaen mewn deunydd traddodiadol ac nid lycra. Ni ddylai’r sgert fod yn fwy na thair modfedd uwchben y pen-glin.

Hwdis: Nid yw hwdis yn rhan o’r polisi gwisg ysgol. Mewn ymateb i adborth rhieni, rydym bellach yn stocio siwmper ysgol a chardigan trwchus ac rydym hefyd yn gwerthu fflis ysgol felly mae rhywbeth at ddant pawb. Rydym yn annog disgyblion i wisgo cotiau i’r ysgol, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf, ac yn gofyn bod rhain yn ddu, glas tywyll neu lwyd tywyll yn hytrach na lliwiau llachar. Os bydd yn rhaid i’ch plentyn gerdded unrhyw bellter yn y tywyllwch wrth fynd adref o’r ysgol, rydym yn argymell festiau hi-viz er mwyn sicrhau bod modurwyr yn gallu eu gweld.

Bydd hwdis a wisgir ar gampws yr ysgol yn cael eu casglu a’u cadw tan ddiwedd y diwrnod ysgol.

Gemwaith: Caniateir un fodrwy ac un pâr o glustdlysau bach ac oriawr. Rhaid tynnu pob gemwaith ar gyfer gweithgareddau addysg gorfforol a chyfrifoldeb y disgybl yw gofalu am unrhyw emwaith.

Ni chaniateir unrhyw emwaith trwyn na chorff.

Bydd gofyn i ddisgyblion dynnu unrhyw eitemau o emwaith sy’n mynd yn groes i’r cod hwn; byddant yn cael eu casglu a’u cadw nes bydd rhieni’n eu casglu o’r ysgol.

Os penderfynwch ganiatáu i’ch plentyn gael tyllau ychwanegol, gwnewch yn siŵr bod unrhyw ‘studs’ yn cael eu tynnu ar gyfer diwrnodau ysgol. Ni fydd modd i ddisgyblion sydd heb wisgo’n gywir i fynychu gwersi nes bod y mater wedi’i ddatrys yn llawn. Unwaith eto, dylwn bwysleisio mai hwn yw’r peth olaf yr ydym ei eisiau fel ysgol gan ein bod i gyd yn rhoi pwyslais mawr ar bresenoldeb da i’r ysgol ac i wersi.

Colur: Ni chaniateir colur eithafol, farnais ewinedd nac ewinedd ffals.

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i atgoffa rhieni a disgyblion o bwysigrwydd cael yr offer cywir yn yr ysgol. Dylai fod gan bob disgybl beiros, pensiliau, pren mesur, rhwbwr, cyfrifianell ac onglydd i’w galluogi i ymgysylltu’n llawn â phob gwers. A gawn ni atgoffa rhieni hefyd fod gennym bolisi ‘dim ffôn symudol’ yn yr ysgol – pe byddech yn dymuno cysylltu â’ch plentyn yn ystod y diwrnod ysgol a allech chi ffonio’r brif ddesg.

Rydym yn falch iawn o’n hysgol ac o’n disgyblion ac yn credu bod safonau uchel o wisg, ymddygiad, bod â’r offer priodol a mynychu’n rheolaidd yn rhoi’r cyfle gorau oll i bob un o’n disgyblion ddysgu’n dda a chyflawni eu gorau glas. Diolch i chi i gyd yn fawr am eich cefnogaeth a’ch dealltwriaeth.

Rydym am sicrhau bod y broses o brynu gwisg Ysgol Bro Pedr mor syml â phosibl, yn enwedig gan fod derbynfa’r ysgol ar gau ar hyn o bryd, felly rydym wedi llunio rhestr o stocwyr sydd i’w gweld isod. Nid ydym yn gwybod beth yw polisïau a gweithdrefnau cyfredol y cwmnïau lleol yng ngoleuni Covid-19 ond rydym wedi cynnwys eu manylion cyswllt pe byddech am gysylltu â nhw’n uniongyrchol. Mae ffatri Price & Buckland yn parhau i fod yn gwbl weithredol. Maent yn darparu gwasanaeth dosbarthu cartref y gallwch ei ddewis trwy eu gwefan isod.

Bydd derbynfa’r ysgol yn ailagor ar gyfer gwisg ysgol ar Fedi 2il, 2020 ond, am resymau iechyd a diogelwch, byddwn ond yn gallu derbyn sieciau (nid arian parod). Diolch yn fawr ichi am eich cefnogaeth parthed y mater yma. Gellir prynu tei’r Chweched o’r Ysgol yn unig o 2 Medi ymlaen. Cofiwch y gellir prynu sgertiau ysgol, trowsus, siorts wedi’u teilwra, crysau, siorts chwaraeon a chrysau polo chwaraeon yn nifer o siopau’r stryd fawr, mewn nifer o arddulliau, ar yr amod eu bod yn cydymffurfio â’r rheolau gwisg ysgol.

Price & Buckland, stociwr ar-lein o wisg Ysgol Bro Pedr: https://www.pbuniform-online.co.uk/schools/bro-pedr-ysgol.html

Mae GG Designs yn cynnig gwasanaeth argraffu a brodwaith: https://www.ggdesignsonline.com/ , 01570 493561, info@ggdesignsonline.com

Mae Lois Designs (21 Bridge Street, Lampeter) yn cynnig gwasanaeth argraffu a brodwaith: 01570 218090, loisdesigns@yahoo.com

Mae  Unit 3 Graphics (41 High Street, Lampeter) yn cynnig gwasanaeth argraffu a brodwaith: https://unit-three.graphics/, 01570 422804, contact@unit-three.graphics

Hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaus. Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â’r ysgol os bydd angen gwybodaeth ychwanegol arnoch.

Yn gywir,

Jane Wyn.

(Pennaeth / Headteacher)

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr