Canolfan y Bont

Mae Canolfan y Bont yn darparu gofal i ddisgyblion sydd ag amrywiaeth eang o anghenion addysg, gan gynnwys anableddau difrifol ac amryfal, anawsterau dysgu difrifol ac awtistiaeth.

Symudwyd y Ganolfan i Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan (ysgol Bro Pedr) ym mis Medi 1996 fel canlyniad o gau Ysgol Breswyl Highmead yn Llanybydder. Ariannwyd adeiladu’r ganolfan newydd gan y Llywodraeth ac agorwyd y Ganolfan yn swyddogol ym mis Ebrill 2003.

Bwriad y ganolfan yw darparu cwricwlwm eang a chytbwys mewn awyrgylch gofalgar. Syniad sy’n ganolog i’n hathroniaeth yw bod pob plentyn yn unigryw ac yn arbennig, mae gan bob un ohonynt y potensial i gynyddu a llwyddo. Bwriadwn greu cymdeithas plentyn canolog sy’n rhoi grym ac sy’n galluogi pob disgybl i ddatblygu cyfathrebiad a sgiliau cymdeithasol effeithiol a chyflawni eu potensial academaidd. Gweithredwyd yr amcanion yma o fewn yr awyrgylch cynhyrfiol a strwythuredig, sy’n cynnwys cwricwlwm cytbwys a hyblyg.

Mrs Clare Taylor (Pennaeth Adran)

HLTA Jacqueline Davies

Cynorthwywyr Dysgu Lefel 3 – Eleri Hughes a Nicola Morris yw cynorthwywyr y Ganolfan a Debbie Clarke, Carys Rees a Dawn Evans yw’r cynorthwywyr Lefel 3

Cynorthwywyr Dysgu Lefel 2 – Tamara Konig, Alison Boshiere, Maria Thomas, Mair Botwood, Carys Lewis, Cally Mason-George a Gaynor Evans

  • Hyrwyddo datblygiad corfforol, deallusol, emosiynol, cymdeithasol a moesol pob disgybl.
  • Galluogi pob disgybl i uchafu ei (g)allu addysgol ef/hi drwy gynnig cwricwlwm cynhwysol sy’n eang, cytbwys ac amrywiol.
  • Darparu dulliau addysg amlsynhwyraidd sy’n cydnabod y ffyrdd amrywiol mae plant yn dysgu.
  • Darparu awyrgylch cynhyrfiol, hyblyg a phlentyn canolog.
  • Gwella hunan-barch, hunanymwybyddiaeth a hunanhyder ein disgyblion.Darparu tîm hyfforddedig ac ysgogol, sy’n ymroddedig i ddarparu’r safonau uchaf mewn addysg.
  • Cysylltu ag amrywiaeth o bobl broffesiynol o’n tîm amlddisgyblaethol.
  • Integreiddio gofynion therapi ein disgyblion i ymarfer y dosbarth yn llwyr.
  • Paratoi unigolion ar gyfer profiadau a chyfleoedd fywyd oedolyn.
  • Darparu agwedd gyfrannol tuag at addysg.

Yn dilyn amcanion a chanllawiau’r Sir, nid oes hawl gan unrhyw ddisgybl mynychu’r ganolfan heb Ddatganiad o Anghenion Addysgol Arbennig sy’n dynodi fod gennynt anawsterau dysgu difrifol.

Gall disgyblion mynychu’r Ganolfan yn 11 mlwydd oed, ac aros yno nes yn 19 oed, neu nes bod y Ganolfan methu cyflawni eu hanghenion pellach.

Mae pob disgyblion yn dilyn rhaglen unigol, sydd wedi ei gynllwynio’n arbennig ar gyfer anghenion y plentyn.

Maent yn dilyn rhaglen Cwricwlwm Cenedlaethol gwahaniaethol (EQUALS Scheme of Work), sy’n cael ei fonitro, ei adolygu a’i ddatblygu gyda mentrau addysgol newydd a chyfarwyddebau llywodraethol.

Mae nifer o’n disgyblion yn dilyn y rhaglen ‘Routes for Learning’, dyma raglen gydnabyddedig genedlaethol, sy’n canolbwyntio ar gyfathrebu a datblygiad gwybyddol ar gyfer disgyblion ag anableddau dysgu difrifol.

Mae’r disgyblion yn cymryd rhan mewn rhaglen sgiliau bywyd hefyd, sy’n bwriadu helpu’r disgyblion datblygu eu hannibyniaeth a’u sgiliau hunangymorth.

Mae’r disgyblion yn cael cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol megis hyfforddiant cymdeithasol, coginio, cerddoriaeth a therapi dawns, sesiynau celf synhwyrol, nofio, sesiynau therapi adlam ac adweitheg.

Rydym yn annog y disgyblion i integreiddio lle mae’n briodol. Mae nifer o’r disgyblion yn cymryd rhan mewn sesiynau grwpiau dysgu bach o fewn yr Uned Sgiliau Bywyd ac yn mynychu SULP (Social Use of Language Programme).

Mae gan y disgyblion gyfleoedd i fynychu dosbarthiadau arbennig gydag athrawon o’r brif ffrwd hefyd.

Mae pob disgybl, difater ei anabledd, yn ennill achrediad drwy gyfres o wobrau cenedlaethol. Mae disgyblion CA3 yn dilyn y rhaglen ASDAN ‘New Horizons’.

Yn ystod CA4 a 5 mae’r disgyblion yn dilyn y rhaglen ASDAN Lefel Mynediad, Cynydd Personnol.

Wrth gyrraedd 16 mlwydd oed, mae nifer o’n disgyblion yn cael cyfle i ymuno â cholegau addysg bellach. Y gobaith yw byddai’r disgyblion yn parhau gyda’u haddysg yn y coleg yn llawn amser ar ôl gadael yr ysgol.

Mae’r ganolfan yn cynnwys un athrawes a naw o gynorthwywyr dosbarth. Criw o bobl broffesiynol profiadol, gwybodus ac ymrwymedig sydd wedi sefydlu perthynas cyd-weithio agos iawn ydy’r rhain. Mae gweithwyr y ganolfan yn cyd-weithio’n agos iawn hefyd gyda thîm amlddisgyblaethol o broffesiynolwyr ymroddedig, sy’n cynnig cymorth a chyngor ar bob adeg. Dyma restr ohonynt:

Y Seicolegydd – Cynnig hyfforddiant a chyngor i’r staff pan mae’n ofynnol.

Y Therapydd Iaith a Lleferydd – Ymweld â’r Ganolfan unwaith bob hanner tymor ac yn cynnig cyngor a chefnogaeth i’r staff.

Yr Athro ar gyfer disgyblion sydd ag anableddau gweledol a chlywol – Ymweld â’r Ganolfan unwaith bob mis ac yn cynnig cyngor a chefnogaeth i’r staff.

Yr Athro Ymgynghorol ar gyfer MSI – Ymweld â’r Ganolfan unwaith bob tymor ac yn cynnig cyngor a chefnogaeth i’r disgyblion â MSI.

Cynorthwyydd Dysgu ar gyfer MSI – Ymweld â’r Ganolfan unwaith bob wythnos ac yn gweithio’n uniongyrchol â disgybl MSI a’i gynorthwyydd dysgu.

Y Ffisiotherapydd – Ymweld â’r Ganolfan yn rheolaidd ac yn cefnogi ac asesu disgyblion mewn : a) sesiynau ffisiotherapi, b) sesiynau nofio, c) sesiynau therapi adlam, ch) sesiynau yn y gampfa.

Y Therapydd Galwedigaethol – Ymweld â’r Ganolfan ar gyfer asesiad cychwynnol a phan fydd angen asesiadau pellach.

Y Swyddog Symudedd – Ymweld â’r Ganolfan unwaith bob hanner tymor i gefnogi disgyblion sydd â symudiad cyfyngedig.

Y Nyrs Gymunedol – Darparu hyfforddiant cyson i’r staff a chefnogi a chynghori pan fu angen.

Y Therapydd Dawns – Darparu sesiwn dawns unwaith yr wythnos i’r disgyblion.

Adweithegydd – Gall y disgyblion ymweld â’r adweithegydd yn y clinig unwaith bob wythnos, bob pythefnos neu unwaith y mis. Mae’r therapydd yn trin sawl disgybl yn y Ganolfan hefyd.

Ystafelloedd Synhwyraidd (rydym yn cynnig Ystafell Wen – Snoezelen ac Ystafell Dywyll. Mae’r amgylcheddau cynhyrfiol a heriol yn yr ystafelloedd yma’n hyrwyddo dysgu a datblygiad drwy’r synhwyrau clywol, gweledol, cyffyrddog, arogleuol a cinesthetig. Mae’r ystafelloedd yn cynnig amgylchedd llac a thawel lle gall ein gweithwyr proffesiynol arsylwi, asesu a monitro datblygiad corfforol a wybyddol y disgyblion)

Yr Ystafell TGCh (gellir defnyddio’r Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol, y Sgrin Plasma neu’r i-pads yn ddyddiol)

Y Gegin (mae gan y disgyblion defnydd o gegin fechan ac yn ei ddefnyddio wrth gyflawni eu rhaglen sgiliau bywyd)

Canolfan Hamdden
(mae gan y disgyblion mynediad cyson i’r Ganolfan Hamdden, sydd ar gampws yr ysgol. Mae sawl disgybl yn ymweld â’r gampfa’n ddyddiol. Mae hefyd mynediad i neuadd y Ganolfan Hamdden lle byddai’r disgyblion yn cymryd rhan mewn sesiynau therapi adlam)

Pwll Nofio (mae mynediad wythnosol i’r pwll nofio sydd ar gampws yr ysgol gan y disgyblion hefyd)

Newyddion Diweddaraf

Bu disgyblion y ganolfan ar daith i Fferm Folly yn ddiweddar.

Gadawodd Dylan Jenkins Canolfan y Bont ar ddiwedd Tymor yr Haf. Mae Dylan wedi aeddfedu i fod yn ddyn ifanc cymdeithasol, dewr, a sensitif iawn ac mae ei wên heintus a’I natur annwyl wedi ei wneud yn un o’r disgyblion mwyaf poblogaidd yn y dosbarth yma. Cynhaliodd y disgyblion parti ffarwelio arbennig ar gyfer Dylan, lle daeth y dewin Clayton i ddiddanu’r plant. Roedd yn ddiwrnod llawn cyffro a swyn i bawb. Hoffwn dymuno pob hapusrwydd i Dylan yn ei leoliad nesaf yn Star College. Pob lwc, Dylan – fe welwn dy eisiau’n fawr iawn!

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr