Cyfnodau

Ffês 1

Ein gweledigaeth yw gosod seiliau cadarn drwy feithrin cysylltiadau agos gyda rhieni a chynnig profiadau cyfoethog i’n holl ddisgyblion. Yn y ffes yma, ein nod yw sicrhau bod y plant yn profi’r wefr o ddarganfod, datrys problemau a bod yn greadigol ym mhob agwedd o’u gwaith. Ein gweledigaeth yw datblygu hunan hyder disgyblion a sicrhau eu bod yn aeddfedu yn emosiynol ac yn gymdeithasol.

Ein huchelgais yw sicrhau safonau uchel mewn llythrennedd a rhifedd, drwy gynnig cwricwlwm sy’n gytbwys, eang ac ymestynnol. Drwy anogaeth a chanmoliaeth byddwn yn sicrhau y bydd y plant yn cyrraedd eu llawn botensial. Mae’r plant yn dysgu’n well pan fydd yr awyrgylch yn ddiogel, yn gyffrous ac yn llawn hwyl. I sicrhau hyn, rydym yn rhoi anogaeth a chefnogaeth i bob unigolyn yn ôl y galw.

Ffês 2

Yma yn Ysgol Bro Pedr rydym yn addysgu disgyblion blwyddyn 5 – 8 gyda’i gilydd ar un campws, yr ysgol gyntaf yng Nghymru i ddarparu hyn.
Ein gweledigaeth yw darparu cyfleoedd lle mae plant, rhieni, athrawon, llywodraethwyr a’r gymuned yn medru gweithio gyda’i gilydd i sicrhau fod disgyblion, beth bynnag eu gallu, yn cyrraedd eu llawn botensial mewn awyrgylch hapus a diogel.

Ein bwriad yw datblygu disgyblion i fod yn ddysgwyr annibynnol sy’n cymryd cyfrifoldeb am eu dysgu, gan osod pwyslais arbennig ar godi safonau mewn sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Rydym yn awyddus iawn i adeiladu ar addysg gynhwysol flaenorol y disgyblion trwy ddarparu gweithgareddau pontio cynhwysfawr. Gwnewn hyn mewn partneriaeth gyda’r ysgolion sy’n bwydo Bro Pedr, er mwyn sicrhau trosglwyddiad llyfn a dibryder i ddisgyblion sy’n symud o Gyfnod Allweddol 2 i 3.
Ymdrechwn i sicrhau ystod eang o brofiadau academaidd cyfoethog, ynghyd â dewis amrywiol o weithgareddau allgyrsiol a heriol. Trwy dracio’r disgyblion yn ofalus, gallwn sicrhau dilyniant mewn addysg a chynnydd mewn cyrhaeddiad.

Ffês 3

Yn ystod y ffes hwn, bydd y myfyrwyr yn dilyn rhaglen academaidd gynhwysfawr a fydd yn eu galluogi i gyrraedd eu llawn botensial. Caniateir rhywfaint o hyblygrwydd yn ôl y galw a hynny er mwyn ateb gofynion yr unigolyn.

Ein nod ni yn Ysgol Bro Pedr yw rhoi’r sgiliau a’r gallu i bob unigolyn i’w galluogi i arwain bywydau llawn a chyfoethog. Byddwn yn annog ac yn atgyfnerthu gwerthoedd megis goddefgarwch, parch a hunan ddisgyblaeth.

Anogir pob disgybl i gymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau allgyrsiol ac i fod yn aelodau gweithgar mewn amryfal glybiau er mwyn iddynt ddilyn a datblygu eu diddordebau. Ein bwriad yw annog ein disgyblion i fod yn ddinasyddion cyflawn. Medrwn ddarparu cyfarwyddyd unigol i’r myfyrwyr er mwyn iddynt lwyddo ym mha bynnag gyfeiriad y byddant yn ei ddewis.

Ffês 4

Dyma un o’r cyfnodau mwyaf cyffrous ym mywyd disgyblion yr ysgol a’r gobaith yw y byddant yn edrych yn ôl ar y cyfnod hwn fel un hapus a buddiol. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith fod gennym chweched dosbarth cynhwysol sy’n cynnig pob math o gyfleoedd academaidd ac allgyrsiol i’n disgyblion. Disgwylir i fyfyrwyr y chweched dosbarth ysbrydoli a gosod esiampl wych ar gyfer disgyblion iau.

Mae’r canlyniadau Safon Uwch yn ardderchog (87% A*-C Haf 2012) ac mae hyn yn adlewyrchu’r safonau dysgu ac addysgu arbennig a geir yma, yn ogystal â’r cydweithio arbennig rhwng myfyrwyr, rhieni a staff. Derbynia’r disgyblion bob cymorth wrth baratoi ceisiadau UCAS ac mae’n braf gweld ein plant yn cael mynediad yn rheolaidd i Brifysgolion gorau’r wlad.

Rydym yn ymfalchïo yn llwyddiannau’r disgyblion ym mhob maes; fel aelod o’r chweched dosbarth yn Ysgol Bro Pedr, mae gan bob myfyriwr y cyfle i gasglu myrdd o brofiadau gwerthfawr sy’n sail gadarn ar gyfer eu bywydau y tu hwnt i glwydi’r ysgol.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr