Cymraeg

Pam astudio’r Gymraeg?

 • Mwynhau trwy astudio’r Gymraeg a magu balchder at Gymru a’r iaith Gymraeg.
 • Datblygu sgiliau cyfathrebu uwch – sylfaen gadarn ar gyfer pob math o swydd.
 • Datblygu sgiliau dadansoddol, meddyliol ac athronyddol.
 • Codi safon cywirdeb ieithyddol.

Cymraeg – Iaith Gyntaf – Mae’r Gymraeg yn holl bwysig i’r holl Gymry Cymraeg ac yn eu galluogi i ddysgu am eu cefndir a’u hetifeddiaeth.
Bydd yn ofynnol ac yn gymhwyster ar gyfer swyddi yn: Y Teledu, Addysg, Cyfieithu, Gweinyddu, Swyddi Cyhoeddus o bob math – Gwasanaeth Cyhoeddus, Llywodraeth Leol, Gwaith Cymdeithasol, Cyfryngau.

Cymraeg – Ail Iaith – Mae’r Gymraeg yn holl bwysig mewn byd gwaith. Mae’r galwedigaethau canlynol yn rhoi gwerth arbennig ar y Gymraeg – Radio a Theledu, Dysgu, Yr Heddlu, Cyfieithwyr, Llywodraeth Leol, Gweithgareddau Hamdden, Bancio, Newyddiaduraeth, Llyfrgellyddiaeth, Gwasanaethau Cyhoeddus, Gwaith Cymdeithasol, Nyrsio, Gofalu am Blant.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mrs Delor James (Pennaeth Adran)
 • Mrs Hedydd Thomas
 • Mrs Edwina Rees
 • Miss Hedydd Jones
 • Mrs Tania Rees
 • Ms Cerys Wynne Potter-Jones

Iaith Cyntaf

Blwyddyn 7 – Themâu

 • Camu, Perthyn, Gwreiddio

Blwyddyn 8 – Themâu

 • Creaduriaid, Chwaraeon, Cymru a Chymreictod

Blwyddyn 9 – Themâu

 • Delweddau, Rhyfel, Pobl yr Ymylon

Ail Iaith

Blwyddyn 7 – Themâu

 • Fi fy hun, Yr Ysgol, Diddordebau

Blwyddyn 8 – Themâu

 • Ffrindiau – teulu, Byw’n iach

Blwyddyn 9 – Themâu

 • Cyfryngau, Teithio, Yr Ardal

Mae Cymraeg yn bwnc a dderbynnir gan bob coleg ac awdurdod arholi, ac yn gyfrwng a ddefnyddir ym mhob math o swyddi. Mae ei siarad yn gaffaeliad, ond mae cael cymwysterau academaidd ynddi’n gaffaeliad rhy werthfawr i’w hanwybyddu.

Anelir at i bob plentyn feistroli a defnyddio’r Gymraeg yn ysgrifenedig ac ar lafar – cyn belled ag y bo gallu ac amgylchiadau’n caniatáu, gan roi iddo/iddi ymwybyddiaeth o gyfoeth llenyddol, diwylliannol yr iaith ac ymdeimlad o dreftadaeth.

Blwyddyn 12

 • Uned 1: Arholiad Llafar – Y ffilm (Hedd Wyn), a’r Ddrama (Y Tŵr) a Llafaredd
 • Uned 2: Asesiad Diarholiad
 • Uned 3: Papur Ysgrifenedig – Defnyddio Iaith a Barddoniaeth

Blwyddyn 13

 • Uned 4: Arholiad Llafar – Y Nofel (Un Nos Ola Leuad) a Llafaredd
 • Uned 5: Papur Ysgrifenedig – Rhyddiaith yr Oesoedd Canol, Yr Hengerdd a’r Cywyddau
 • Uned 6: Papur Ysgrifenedig – Gwerthfawrogi Llenyddiaeth a’r Gymraeg mewn Cyd-destun

.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr