Addysg Grefyddol

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i ddarparu Addysg Grefyddol fel rhan o’r Cwricwlwm sylfaenol i bob disgybl.

Yr amcan yw ehangu gwybodaeth y plentyn, ei brofiad a’i ddeallusrwydd dychmygol. Mae’n bwysig fod y gwaith a wneir felly yn cael ei gyplysu â phrofiad a bywyd y plentyn. Dylai’r gwerthoedd moesol amlygu eu hunain mewn sawl agwedd o fywyd yr ysgol megis caredigrwydd, tegwch amynedd, dweud y gwir, ymddygiad da, parch at eraill, ufudd-dod a theyrngarwch. Rhaid i ddisgyblion weld bod crefydd yn rhan anatod o fywyd ac nid rhywbeth ar wahan. Mae’n bwysig nad dysgu gwybodaeth ffeithiol a wneir mewn Addysg Grefyddol, ond cyflwyno i’r disgyblion gysyniadau ac agweddau cadarn a diogel.

Mae Addysg Grefyddol yn rhan hanfodol o fewn y cwricwlwm cyfan felly yn hybu datblygiad ysbrydol, moesol, diwylliannol a meddyliol disgyblion ac yn paratoi’r disgyblion ar gyfer cyfleoedd, cyfrifoldebau a phrofiadau bywyd oedolion.

banners_opt

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mrs Emma Hall (Pennaeth Adran)
 • Mrs Sian Jones
 • Ms Louise Smith (Cyfnod Mamolaeth)

Bl. 7 – Unedau

 1. Mynegiant Crefyddol
 2. Dathliadau
 3. StorÏau’r Creu
Bl. 8 – Unedau
 1. Perthyn – Taith Bywyd
 2. Ymrwymiad – Perthynas
 3. Pasg
Bl. 9 – Unedau
 1. Yr Holocaust
 2. Awdurdod, dylanwad a chyfrifoldeb

Mae 4 Uned i’w hastudio:

 1. Crefydd a Meddygaeth
 2. Mynegiant Crefyddol
 3. Crefydd a Gwrthdaro
 4. Crefydd a’r Wladwriaeth
Dim Gwaith Cwrs – Un arholiad o 1 awr a 45 munud ar ddiwedd blwyddyn 11.

UG / Bl.12

– 2 uned i’w hastudio yn ystod y flwyddyn. 2 arholiad ar y diwedd, un ar bob uned. Hyd y papur – 1 awr 15 munud.

 1. Cyflwyniad i Fwdhaeth – gan gynnwys: Bywyd y Bwdha, Rhai cysyniadau Canolog, Ffordd o fyw Bwdhaidd a Rhai arferion Canolog
 2. Cyflwyniad i Iddewiaeth – gan gynnwys: Sylfeini, Credoau ac Arferion, Gwyliau a Bywyd Teuluol.

A2 / Bl.13

– 2 uned i’w hastudio yn ystod y flwyddyn. 2 arholiad ar y diwedd.

 1. Astudiaethau mewn Iddewiaeth – Astudiaeth bellach o Iddewiaeth gan gynnwys: Cyfriniaeth a Hasidiaeth, Mynegi’r Ffyrdd Iddewig, Y Gymuned a Bywyd Teuluol a Materion a Digwyddiadau Arwyddocaol.
 2. Crefydd a’r Profiad Dynol – Bydd gofyn i ymgeiswyr ysgrifennu traethawd dan oruchwyliaeth ar agwedd benodol ar NAILL AI Awdurdod Crefyddol NEU Brofiad Crefyddol NEU Fywyd, Marwolaeth, a Bywyd ar ôl Marwolaeth.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr