Celf & Dylunio

Mae Celf a Dylunio yn bwnc poblogaidd iawn yn yr ysgol, ac o ganlyniad mae’r niferoedd yn cynyddu yng nghyrsiau TGAU, UG a Lefel A.

Sicrhawn fod gan bob disgybl cyfle i ddefnyddio deunyddiau ac offer amrywiol. Yn ystod y cyrsiau bydd modd cyflwyno ac ymarfer gwaith mewn sawl ffordd, gan gynnwys dylunio, peintio, cerfio, celfyddyd graffig, printio, ffotograffiaeth, tecstilau a TGCh.

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Mrs Wendy Thomas (Pennaeth Adran)
  • Miss Nerys Douch

Mae’r gwaith a’i gosodwyd ym mlwyddyn 7, 8 a 9 yn adeiladu ar sgiliau’r disgyblion, ac yn cyfoethogi eu gwybodaeth gyffredinol am gelfyddyd ac arlunwyr. Byddwn yn eu hannog i ddefnyddio llyfr braslunio yn gyson er mwyn er mwyn datblygu eu syniadau a’u sgiliau, a bydd cyfle gan bawb ymgymryd ag amrywiaeth eang o brosiectau, megis dylunio a pheintio arsylwadol. Mae’r disgyblion yn derbyn gwaith cartref yn rheolaidd er mwyn atgyfnerthu’r gwaith dosbarth, ac er mwyn datblygu eu sgiliau a’u creadigrwydd.

Yn ystod y cwrs TGAU, bydd angen creu portffolio mawr yn llawn gwybodaeth, lluniau a dyluniai sy’n seiliedig ar unrhyw destun llac (60% o’r marc terfynol). Bydd y disgyblion yn cwblhau tasg ‘asesiad dan reolaeth’ hefyd, sydd ar ffurf arholiad ymarferol ar ôl wythnosau digonol o baratoi , (40% o’r marc terfynol). Fel rhan o’r cwrs bydd yr adran yn trefnu cyfres o weithdai i feithrin sgiliau newydd.

Mae’r cwrs TGAU yn rhoi sail ar gyfer dechrau gyrfa mewn Celf a Dylunio e.e. artist, gwaith crefft, cynllunydd, ffilm, ffotograffiaeth, teledu, dylunydd graffeg, pensaernïaeth, henebion.

Bydd disgyblion yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn teithiau celf addysgol i galerïau cenedlaethol ac arddangosfeydd yn Llundain yn ogystal â theithiau rhyngwladol fel ein taith i Efrog Newydd (Hydref 2012). Gall meysydd posibl o astudiaeth gynnwys: Cynllunio hysbysebion, Cynllunio pacedi, Graffeg gyfrifiadurol, Cynllunio safle we. Amlgyfryngau, Animeiddio neu Ffurfiau llythrennau a theip.

Bydd cyfle i ymestyn ymhellach ym mhob maes yn ystod y chweched dosbarth, fel adran anogwn bob disgybl i fod yn annibynnol, ac mae hyn yn amlwg yn y math o waith a’i cynhyrchwyd bob blwyddyn. Bydd hawl dewis unrhyw destun ar gyfer eu gwaith hymchwil, yn y gorffennol mae’r themâu a’u dewisiwyd yn cynnwys natur, persbectifau amrywiol, diwylliant poblogaidd a darluniau eglurhaol ar gyfer llyfrau.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr