Cymdeithaseg

Astudiaeth o’r gymdeithas yw cymdeithaseg. Astudiaeth sy’n chwilio am esboniadau dros ymddygiad cymdeithasol ac sy’n archwilio’r perthynas rhwng unigolion a’r cymdeithas. Mae’n canolbwyntio ar y byd cymdeithasol, gan gynnwys dylanwad teuluoedd, cyfryngau torfol, addysg, crefydd, y system cyfiawnder troseddol, dosbarth cymdeithasol, hil a rhyw. Yn ol Cymdeithasegwyr, y cymdeithas sy’n cael ei hystyried fel y dylanwad pwysicaf ym mywydau pawb ac o ganlyniad, gall ein hymddygiad cael ei esbonio’n glir gan amgylchiadau a phrofiadau cymdeithasol.

Bydd Cymdeithaseg Lefel A yn cyflwyno’r holl wahanol safbwyntiau ar y gymdeithas, gan gynnwys rhai sy’n cytuno’n llwyr a’r ffordd mae’n gweithio (Ffwythiannaeth) i rheini sy’n dadlau am newid (Marcsiaeth a Ffeministiaeth). Nid oes cywir nac anghywir absoliwt mewn Cymdeithaseg gan fod cymaint o’r hyn ydym yn astudio yn agored i ddehongliad; felly mae’n ddymunol fod y disgyblion yn mwynhau dadlau a thrafodaethau. Wrth astudio Cymdeithaseg byddwch yn dysgu i feddwl yn feirniadol ac yn annibynnol am y gymdeithas ac am eich lle ynddo, ennill yr offer i feddwl dros eich hun, a datblygu dealltwriaeth gwybodus a feirniadol o’r byd o’ch amgylch.

sociology_opt

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch yn astudio cyfres o theoriau, persbectifau a dulliau cymdeithasol, er mwyn deall natur y gymdeithas. Byddwch yn ateb cwestiynau megis:

 • Sut gall blas mewn cerddoriaeth dylanwadu ar hunaniaeth person?
 • Pam fod myfyrwyr o gefndir dosbarth gweithiol yn ennill graddau TGAU is na myfyrwyr o gefndir dosbarth canol?
 • Gall menywod cyrraedd y swyddi uchaf yn y gymdeithas?

AS Uned 1 Acquiring Culture

 • Arholiad ysgrifenedig 1awr 15 munud
 • 15% o’r cymhwyster

Sy’n cynnwys cyflwyniad i’r syniadau allweddol megis diwylliant a ‘cultural transmission’, cymdeithasoli a hunaniaeth.

Optiwn: Teuluoedd a’r cartref

AS Uned 2 Deall Cymdeithaseg a Dulliau Ymholi Cymdeithasol

 • Arholiad ysgrifenedig 2 awr
 • 25% o’r cymhwyster

Sy’n cynnwys astudiaeth o dulliau ymchwil cymdeithasol

Optiwn: addysg

A2 Uned 3  Pwer a Rheoli

 • Arholiad ysgrifenedig 2 awr
 • 25% o’r cymhwyster

Optiwn:  Trosedd a gwyredd, iechyd ac anabledd, gwleidyddiaeth neu cymdeithaseg y byd

A2 Uned 4  Anghydraddoldeb Cymdeithasol a Dulliau Ymholiad Cymdeithasol

 • Arholiad ysgrifenedig 2awr 15 munud
 • 35% o’r cymhwyster

Gwerthusiad darn o ymchwil cymdeithasol

Astudiaeth o anghydraddoldeb ym Mhrydain Fodern

 • GCE Lefel A2 mewn Cymdeithaseg
  CBAC
 • GCE Lefel AS mewn Cymdeithaseg
  CBAC

Rydym yn defnyddio cyfres o dulliau addysgu megis gwaith unigol a gwaith grwp, dadl, trafodaethau, fideo a gwaith ymchwil unigol. Bydd disgwyl i chi llenwi taflenni gwaith, ysgrifennu traethodau ac astudio yn unigol er mwyn atgyfnerthu eich dealltwriaeth ar ol pob gwers.

Mae sgiliau llythrennedd yn hanfodol ar gyfer y cwrs, felly rhaid cael o leiaf gradd C TGAU mewn Saesneg. Caiff y cwrs ei hasesu drwy gwaith arholiad ysgrifenedig sy’n galw am atebion cydlynol ffurf traethodau.

Mae diddordeb mewn materion cymdeithasol yn hanfodol hefyd. Rhaid bod yn agored i farn a syniadau newydd, tra’n sensitif i safleuoedd eraill ar y faterion.

Mae’n bosib mynd i’r brifysgol i astudio Cymdeithaseg ymhellach, neu pynciau cysylltiedig megis Gwaith Cymdeithasol, Addysg Cynradd, Iechyd Meddwl, Nyrsio, Trosedd, Seicoleg a’r Gyfraith.

Yn dilyn y brifysgol, dyma’r swyddi sy’n codi: heddlu, gwaith cymdeithasol, addysg, gwaith gwasanaeth prawf ac ymchwil academaidd.

Gwyddoniaeth cymdeithasol yw Cymdeithaseg, sy’n cyfuno’n dda gyda pynciau megis Bioleg, Saesneg, Hanes neu Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Fodd bynnag, mae nifer o ddisgyblion yn cyfuno Cymdeithaseg gydag amrywiaeth o bynciau ac nid yw’n hanfodol astudio’r pynciau uchod i llwyddo mewn Cymdeithaseg.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr