Daearyddiaeth

Mae Daearyddiaeth yn berthnasol i fyd pobl ifanc heddiw.  Bydd disgyblion yn datblygu sgiliau daearyddol, ynghyd â gwybodaeth a dealltwriaeth o amrywiaeth o lefydd, amgylcheddau a materion ar wahanol raddfeydd. Mae ymchwilio yn rhan hanfodol o’r dysgu.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Miss Geinor Jones (Pennaeth Adran)
 • Miss Carys Jones
 • Miss Heledd Besent

Yn ystod gwersi Daearyddiaeth blynyddoedd 8 a 9 bydd disgyblion yn meithrin sgiliau hanfodol.

Modiwlau Bl.8:

Sgiliau daearyddol, Daearyddiaeth yn y newyddion, Afonydd a Llifogydd, Twristiaeth

Modiwlau Bl.9:

Lledred a hydred, Daeargrynfeydd, Datblygiad & Ghana

Mae’r cwrs TGAU Daearyddiaeth yn berthnasol i fyd pobl ifanc heddiw, gan drafod nifer o faterion cyfoes a chanolbwyntio ar y gyd-berthynas rhwng pobl a’r amgylchedd. Mae’n annog datblygiad eu cyfrifoldebau fel dinasyddion y byd, eu dealltwriaeth o wahanol safbwyntiau a’u gwerthfawrogiad o sut y gallant chwarae rhan bwysig mewn datblygiad cynaliadwy.

Mae cymhwyster mewn Daearyddiaeth yn ddefnyddiol a pherthnasol i yrfaoedd ym meysydd yr amgylchedd, cynllunio, tirfesur, cartograffeg, llywodraeth, newyddiaduraeth, hamdden a thwristiaeth, dysgu a llawer mwy.

Uned 1: Craidd – Chwe thema (40%)

 • Dŵr
 • Newid Hinsawdd
 • Byw mewn Cylchfa Weithredol
 • Poblogaethau Newidiol
 • Globaleiddio
 • Datblygiad

Uned 2: Opsiynau (35%)

 • Y Morlin Newidiol
 • Twristiaeth
 • Newidiadau Trefol

Uned 3: Ymholiad Daearyddol (25%)

 • Ymchwiliad yn seiliedig ar waith maes (10%) ac ymarfer gwneud penderfyniad (15%)

Mae’r cwrs Safon Uwch yn eang, diddorol a heriol. Mae wedi ei gynllunio i ddatblygu dealltwriaeth myfyrwyr o’n byd newidiol a’u defnydd o amrediad o sgiliau ac adnoddau, yn ogystal ag annog eu datblygiad fel dinasyddion byd-eang.

Mae Daearyddiaeth yn bwnc academaidd gaiff ei ystyried yn ffafriol gan brifysgolion ac sydd yn berthnasol i yrfaoedd ym meysydd yr amgylchedd, cynllunio, tirfesur, cartograffeg, llywodraeth, newyddiaduraeth, hamdden a thwristiaeth, dysgu a llawer mwy.

Ceir gyfle i astudio amrywiaeth o bynciau gan gynnwys:

 • Newid hinsawdd
 • Tectoneg a Hydroleg
 • Newid Poblogaeth
 • Aneddiadau gwledig a threfol
 • Peryglon hinsoddol
 • Datblygu
 • Cynaliadwyedd Bwyd, Dŵr, Egni a Dinasoedd

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr