Galwedigaethol

Croeso i’r Adran Alwedigaethol

Further Information

Staff yr Adran

 • Mrs Siân Taylor (Pennaeth Adran & Busnes)
 • Mrs Siân Jones (Gyrfaoedd)
 • Miss Iona Jones (Gyrfaoedd)
 • Miss Geinor Jones (Teithio & Thwristiaeth)
 • Miss Mattie Evans (Iechyd & Gofal)
 • Mrs Delyth Hallows (CASH)
 • Mrs Nerys Morgan (CASH)

Busnes

Mae’r cwrs Busnes yn cynnig golwg ffres i fyfyrwyr ar fyd Busnes. Mae arferion busnes sydd wedi hen ennill eu plwyf yn cael eu hystyried ochr yn ochr â thechnolegau a galwedigaethau mwy cyfoes gyda’r pwyslais yn cael ei roi ar gymhwyso sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth.

Bydd disgyblion yn datblygu sgiliau a deallusrwydd mewn busnes a fydd yn eu galluogi i symud ymlaen i addysg uwch a gwaith mewn meysydd tebyg i Gyfrifeg, Marchnata, Personél, Rheolaeth ac Adwerthu

Cwrs TGAU

Uned 1 – Y Busnes a’r Amgylchedd – Bydd yr uned hon yn eich helpu chi i ddeall sut mae busnesau’n eu trefnu eu hunain er mwyn cyflawni eu nodau a’u hamcanion. Byddwch yn ymchwilio i sut mae perchnogaeth yn effeithio ar weithredu’r busnes. Byddwch yn archwilio busnesau sy’n cynhyrchu amrywiaeth o nwyddau a gwasanaethau gwahanol ac yn darganfod sut mae gweithgareddau busnes o’r fath yn newid yn y DU yn gyfan. Byddwch yn ymchwilio i feysydd swyddogaethol gwahanol fusnesau, sut maent yn effeithio ar ei gilydd a sut maent yn cyfathrebu.

Uned 2 – Cyllid Busnes a Phenderfyniadau – Byddwch yn edrych ar sut y gall busnesau fesur eu perfformiad drwy gadw cyfrifon a byddwch yn darganfod gwerth TGCh yn eu helpu nhw i reoli eu cyllid. Byddwch yn dysgu am systemau cofnodi syml, sut i ddehongli dogfennau ariannol a sut i nodi dewisiadau gwahanol i fusnesau wrth wynebu penderfyniadau ariannol.

Cwrs Lefel AS/A2

Mae’r cwrs yn un galwedigaethol felly bydd myfyrwyr yn ymchwilio a chwblhau tasgau gwaith cwrs perthnasol ar wahanol fusnesau.

Trefnir tiethiau addysgol a gweithgareddau allgyrsiol i atgyfnerthu’r dysgu yn y dosbarth.

Bydd disgyblion yn datblygu sgiliau craidd yn y meysydd canlynol:

 1. Cyfathrebu
 2. Datrys problemau
 3. Gwella addysg a pherfformiad
 4. Cymhwyso rhif
 5. Cydweithio
 6. Technoleg Gwybodaeth

Gwefannau Defnyddiol

Teithio & Thwristiaeth

Bydd myfyrwyr sy’n dilyn cwrs Hammden a Thwristiaeth yn cael eu hannog i ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r diwydiant hamdden a thwristiaeth tra hefyd yn datblygu eu hymwybyddiaeth a’u dealltwriaeth o ddatblygiad cynaliadwy a materion amgylcheddol.

Cwrs TGAU

Uned 1 – Yn yr uned yma, bydd disgwyl i’r disgyblion astudio ac ymchwilio i’r cyfleusterau a ddefnyddir gan bobl sy’n byw mewn ardal benodol i ddiben hamdden, yn ogystal â’r cyfleusterau a’r atyniadau a ddefnyddir gan dwristiaid sy’n ymwneud â’r ardal.

Uned 2 – Cyrchfannau Twristiaeth a Hamdden – Bydd y Disgyblion yn dysgu pam fod pobl yn teithio:

 • y dewis o’r wahanol fathau o drafnidiaeth sydd ar gael
 • y gwahanol fathau o gyrchfannau twristiaeth
 • y cyfleusterau sydd ar gael yn y cyrchfannau hynny
 • effaith twristiaeth ar yr ardaloedd hynny.

Cwrs AS/A2 –

Byddwch yn datblygu sgiliau a deallusrwydd mewn teithio a thwristiaeth a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen i addysg uwch a gwaith mewn meysydd tebyg i Deithio, Twristiaeth, Marchnata a Rheolaeth.

Byddwch yn datblygu Sgiliau Craidd yn y meysydd canlynol:

 • Cyfathrebu
 • Datrys Problemau
 • Gwella eich addysg a pherfformiad
 • Cymhwyso rhif
 • Cydweithio
 • Technoleg Gwybodaeth

Gwefannau Defnyddiol

Iechyd & Gofal

Byddwch yn datblygu sgiliau a dealltwriaeth mewn iechyd a gofal a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen i addysg uwch a gwaith mewn meysydd tebyg i’r canlynol: y Sector Iechyd, Nyrsio, Gwaith Cymdeithasol, Cymdeithaseg a Gofal Plant..

Cwrs TGAU

 1. Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant – Bydd yr uned hon yn eich galluogi i ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o’r prif ddarpariaethau iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaeth plant sydd ar gael i fodloni anghenion unigolion. Byddwch yn dysgu am anghenion gofal unigolion; mathau o wasanaethau gofal; y ffyrdd o gael gwasanaethau gofal a’r rhwystrau rhag mynediad; yn ogystal â dysgu am brif reolau gwaith a sgiliau pobl sy’n darparu gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaethau plant.
 2. Twf a Datblygiad Dynol – I ddarparu gofal effeithiol, mae angen i weithwyr yn y gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a phlant wybod am y gwahanol ffyrdd y mae pobl yn tyfu ac yn datblygu yn ystod eu bywyd. Bydd yr uned hon yn caniatáu i chi ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o’r broses twf a ddatblygiad dynol a’r gwahanol ffactorau sy’n gallu effeithio ar unigolion, yn ogystal â dysgu am y ffactorau sy’n effeithio ar dwf a datblygiad hunangysyniad, newidiadau bywyd a ffynonellau cefnogaeth.

Cwrs AS/A2

ydd cynnwys yr UG yn canolbwyntio ar anghenion unigolion a’r technegau a’r gwasanaethau proffesiynol sy’n anelu at gwrdd â’r anghenion hyn. Caiff ymgeiswyr eu hasesu yn y meysydd astudio canlynol:

 • Hawliau, cyfrifoldebau a gwerthoedd.
 • Cyfathrebu mewn lleoliadau gofal.
 • Iechyd a lles.

Bydd cynnwys U2 yn datblygu cynnwys yr UG trwy roi sylw i’r ffactorau a’r materion sydd ynghlwm wrth gyflwyno gwasanaeth. Caiff ymgeiswyr eu hasesu ar y meysydd astudio canlynol:

 • Darparu gwasanaeth a rolau ymarferwyr.
 • Deall ymddygiad dynol.
 • Eu gallu i dynnu agweddau o’r meysydd hyn ynghyd mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

Gwefannau Defnyddiol

CACHE

Mae’r cwrs yn edrych ar wahanol agweddau o Ofal Plant. Byddwch yn astudio unedau sy’n cynnwys y canlynol:

 • Cyflwyniad i weithio gyda phlant
 • Datblygiad plant
 • Amgylchedd iach a diogel ar gyfer plant
 • Plant a chwarae
 • Sgiliau proffesiynol a chyfathrebu o fewn gofal ac addysg plant

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys cyfnod o brofiad gwaith mewn sefydliad Gofal ac Addysg Plant

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr