Adran Iau

Mae pob plentyn yn unigolyn a’n cenhadaeth fel ysgol yw cynnig y seiliau addysgol gorau posibl ar gyfer pob un o’n disgyblion. Mae’r blynyddoedd cynnar yma’n rhai allweddol.

Rydym am i’n disgyblion ddatblygu yn academaidd, trwy fod yn ddysgwyr chwilfrydig ac annibynnol. Mae Bro Pedr yn ysgol hapus lle mae pawb yn parchu ei gilydd a lle mae barn pawb yn bwysig.

Rydym yn ffodus i gael adeilad modern braf a thir helaeth o gwmpas adeilad yr ysgol.

Yn ogystal, bydd ein disgyblion yn cael cyfleoedd i ddefnyddio labordai a chyfleusterau’r Sector Hŷn yn rheolaidd.

Taith o amgylch Bro Pedr
Rygbi'r 6 Gwlad

Ffês Sylfaen

Cyfnod Allweddol 2

Gwybodaeth Ychwanegol

Mrs Llinos Jones

Mr Heulyn Roderick

Yn ogystal â’r pynciau craidd, sef Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth, bydd cwricwlwm eich plentyn yn cynnwys ystod o bynciau a chyfleoedd eraill, er enghraifft, Celf, Drama a Cherddoriaeth, Dylunio a Thechnoleg a Thechnoleg Gwybodaeth, ieithoedd eraill megis Ffrangeg, Mandarin a Lladin, Addysg Gorfforol a Daearyddiaeth, Addysg Grefyddol a Hanes.

Ein bwriad yw datblygu disgyblion sy’n ddysgwyr annibynnol, sy’n cymryd cyfrifoldeb am eu dysgu, gan osod pwyslais penodol ar godi safonau mewn sgiliau llythrennedd a rhifedd ar draws y cwricwlwm. Bydd cyfle i’n disgyblion i fanteisio ar ystod o glybiau amser cinio ac ar ôl ysgol a bydd nifer o’n disgyblion hŷn yn arwain gweithgareddau fel y Clwb Gwyddoniaeth, Gorsaf Radio’r Ysgol, corau a gweithgareddau Addysg Gorfforol.

Bydd yr ysgol yn adrodd ar gynnydd eich plentyn yn rheolaidd ar draws y flwyddyn ac yn cefnogi disgyblion i gyrraedd eu potensial yn llawn. – tudalen clybiau’r ysgol

Dysgir ystod o sgiliau meddwl ar draws y cwricwlwm, sy’n cynnig cyfleoedd i’n disgyblion i wneud penderfyniadau, i ddatrys problemau ac i weithio gydag eraill yn effeithiol. Bydd ein gwersi yn hybu rhinweddau megis chwilfrydedd, dyfalbarhad a’r gallu i osod targedau personol. Bydd y math yma o ddysgu yn gosod disgyblion Bro Pedr mewn sefyllfa gref i ymdopi â phrofion rhyngwladol PISA, sy’n cael eu mabwysiadu gan Lywodraeth Cymru ac yn eu paratoi ar gyfer y cam nesaf yn eu gyrfa addysgol.

Ni fydd addysg eich plentyn yn cael ei gyfyngu i’r ystafell ddosbarth yn unig. Rydym yn manteisio ar ystod o gyfleoedd sy’n rhoi profiadau dysgu cyfoethog i’n disgyblion. Rydym yn gweithio gydag ystod eang o sefydliadau gwahanol megis y Ganolfan Confucius, y Prifysgolion lleol, Yr Urdd, y Cyngor Chwaraeon, mudiadau elusennol, asiantaethau sy’n hybu addysg wyddonol a thechnolegol ac mae’r rhain i gyd yn cyfrannu at addysg eangfrydig ein disgyblion.

Rydym yn hynod o ffodus i gael canolfan hamdden, pwll nofio a llain chwarae aml-dywydd yn rhan o gampws yr ysgol. Mae gan yr ysgol draddodiad cryf o gystadlu ar y cae chwarae ac ar lwyfannau eisteddfodau.

Mae cerddorfa’r ysgol yn llewyrchus ac mae côr yr ysgol yn cael cyfleoedd cyson i berfformio o flaen cynulleidfa.

Mae Ysgol Bro Pedr yn ysgol hapus. Mae’r berthynas rhwng staff yr ysgol a’n disgyblion yn arbennig. Mae cymuned yr ysgol yn un gynhwysol a’n nod yw bod llais pob disgybl yn cael ei glywed. Mae’r disgyblion yn cael mynegi barn yn rheolaidd am gynnwys eu gwersi. Mae pob dosbarth yn cael ei gynrychioli ar y Cyngor Ysgol ac mae’r Cyngor yn cwrdd yn rheolaidd i drafod pob math o faterion sy’n ymwneud â bywyd ein disgyblion yn yr ysgol. Athro / Athrawes eich plentyn yw’r cyswllt allweddol ar gyfer unrhyw faterion hoffech eu trafod. Gallwch hefyd drafod unrhyw faterion gyda’r ddau Bennaeth Ffês neu’r Prifathro. Mae gan yr ysgol Gyngor Gwrth-fwlio ac rydym yn awyddus i daclo unrhyw ddigwyddiadau o fwlio yn brydlon ac yn effeithiol. Os bydd unrhyw beth yn poeni eich plentyn, cysylltwch â ni yn yr ysgol yn ddi-oed.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr