TGCh

Mae cyfrifiaduron yn chwarae rôl bwysig a chynyddol ym mywydau pob un ohonyn. Nod yr adran TGCh yw galluogi fod pob disgybl yn hyfedr yn y defnydd o dechnoleg fodern – pe bai drwy allu defnyddio pecynnau graffeg i ddylunio posteri neu drwy ysgrifennu rhaglenni newydd sbon drwy ddefnyddio offer rhaglennu fodern.

Mae gan yr adran ddwy ystafell llawn offer, gyda chyfrifiaduron sy’n rhedeg rhai o’r pecynnau meddalwedd mwyaf diweddar sydd ar gael. Yn ogystal, mae yna ddigonedd o gyfrifiaduron ar draws yr ysgol gyfan, gan gynnwys 32 IPad. Mae hyn yn sicrhau fod gan ddisgyblion fynediad i gyfrifiaduron pryd bynnag bydd angen un.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mr Emyr Morgan (Pennaeth Adran)
 • Mr Mark Davies

Caiff pob disgybl 2 awr o wersi TGCH bob pythefnos yn ôl yr amserlen.

Dyma’r pynciau a drafodwyd

 • Cyhoeddi Bwrdd Gwaith
 • Cronfa Ddata
 • Taenlenni
 • Animeiddio a Fideo
 • Creu Gwefannau
 • Ysgrifennu Rhaglenni Cyfrifiadur

Mae’r adran yn cynnig dwy gwrs TGAU ar hyn o bryd.

Cyfrifiadureg

Cwrs newydd sy’n dysgu disgyblion i ysgrifennu rhaglenni. Mae’r cwrs wedi ei rannu’n 3 uned

 • Arholiad theori sy’n canolbwyntio ar Systemau Cyfrifiadurol a Meddalwedd.
 • Prosiect lle bydd angen i ddisgyblion defnyddio Visual Basic i ysgrifennu rhaglen.
 • Arholiad ymarferol lle bydd rhaid i ddisgyblion ysgrifennu rhaglenni mewn Java a HTML.

Technoleg Gwybodaeth  a Chyfarthrebu

Cwrs sy’n canolbwyntio ar ddefnydd Cyfrifiaduron i wneud tasgau cyffredinol. Mae’r cwrs wedi ei rannu’n 4 uned

 • Uned ymarferol sy’n canolbwyntio ar  Becynnau Meddalwedd Fodern
 • Uned arholiad sy’n canolbwyntio ar ddefnydd TGCh yn y cartref ac mewn ysgolion
 • Uned ymarferol sy’n canolbwyntio ar ddatblygiad cynnyrch amlgyfrwng
 • Uned arholiad sy’n canolbwyntio defnydd TGCh mewn Diwydiant a Busnesau.

Bydd disgyblion sy’n dewis astudio TGCh ar gyfer Lefel A yn dilyn Cwrs Lefel A CBAC.

Mae’r fanyleb hon yn galluogi dysgwyr i ddod yn ddefnyddwyr annibynnol a ddeallus o TGCh, sy’n gallu gwneud penderfyniadau gwybodus ynghylch defnydd TGCh ac sy’n ymwybodol o’i goblygiadau i unigolion, sefydliadau a’r gymdeithas. Mae’n gofyn fod disgyblion yn ennill ac ymroi sgiliau creadigol a thechnegol, gwybodaeth a dealltwriaeth o TGCh mewn ystod eang o gyd-destunau ac i ddatblygu atebion sy’n seiliedig ar TGCh i ddatrys problemau.

Mae’r cwrs wedi ei rannu’n 4 uned

2 Uned Ymarferol – un ym mlwyddyn 12 ac un ym mlwyddyn 13. Mae’r cwrs blwyddyn 12 yn gofyn i ddisgyblion defnyddio pecynnau modern i ddatblygu ateb ar gyfer busnes, tra ym mlwyddyn 13, mae’r cwrs yn gofyn i ddisgyblion datblygu cronfa ddata perthynol.

2 uned arholiad, sy’n canolbwyntio ar y theori tu ôl i systemau TGCh fodern.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr