Busnes

Mae’r cwrs Busnes yn cynnig golwg ffres i fyfyrwyr ar fyd Busnes. Mae arferion busnes sydd wedi hen ennill eu plwyf yn cael eu hystyried ochr yn ochr â thechnolegau a galwedigaethau mwy cyfoes gyda’r pwyslais yn cael ei roi ar gymhwyso sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth.

Bydd disgyblion yn datblygu sgiliau a deallusrwydd mewn busnes a fydd yn eu galluogi i symud ymlaen i addysg uwch a gwaith mewn meysydd tebyg i Gyfrifeg, Marchnata, Personél, Rheolaeth ac Adwerthu.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mrs Sian Taylor (Pennaeth Adran)
 • Mrs Sian Jones (Gyrfaoedd)
 • Miss Iona Jones (Gyrfaoedd)
 1. Y Busnes a’r Amgylchedd – Bydd yr uned hon yn eich helpu chi i ddeall sut mae busnesau’n eu trefnu eu hunain er mwyn cyflawni eu nodau a’u hamcanion. Byddwch yn ymchwilio i sut mae perchnogaeth yn effeithio ar weithredu’r busnes. Byddwch yn archwilio busnesau sy’n cynhyrchu amrywiaeth o nwyddau a gwasanaethau gwahanol ac yn darganfod sut mae gweithgareddau busnes o’r fath yn newid yn y DU yn gyfan. Byddwch yn ymchwilio i feysydd swyddogaethol gwahanol fusnesau, sut maent yn effeithio ar ei gilydd a sut maent yn cyfathrebu.
 2. Cyllid Busnes a Phenderfyniadau – Byddwch yn edrych ar sut y gall busnesau fesur eu perfformiad drwy gadw cyfrifon a byddwch yn darganfod gwerth TGCh yn eu helpu nhw i reoli eu cyllid. Byddwch yn dysgu am systemau cofnodi syml, sut i ddehongli dogfennau ariannol a sut i nodi dewisiadau gwahanol i fusnesau wrth wynebu penderfyniadau ariannol.

Mae’r cwrs yn un galwedigaethol felly bydd myfyrwyr yn ymchwilio a chwblhau tasgau gwaith cwrs perthnasol ar wahanol fusnesau.

Trefnir tiethiau addysgol a gweithgareddau allgyrsiol i atgyfnerthu’r dysgu yn y dosbarth.

Bydd disgyblion yn datblygu sgiliau craidd yn y meysydd canlynol:

 1. Cyfathrebu
 2. Datrys problemau
 3. Gwella addysg a pherfformiad
 4. Cymhwyso rhif
 5. Cydweithio
 6. Technoleg Gwybodaeth

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr