Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Bydd y myfyrwyr sy’n astudio TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cael eu hannog i ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o iechyd a gofal cymdeithasol mewn cyd-destun galwedigaethol, h.y. yn y byd real. Bydd y cwrs felly yn cynnwys ymweliadau a gwrando ar siaradwyr gwadd.

Mae felly’n gymhwyster addas i’r bobl hynny sydd am:

 • Gefndir cyffredinol yn y maes yma
 • Barhau i Lefel A ac addysg uwch
 • Fynd i mewn i fyd gwaith

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mrs Delyth Hallows
 • Mrs Nerys Morgan
 1. Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant – Bydd yr uned hon yn eich galluogi i ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o’r prif ddarpariaethau iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaeth plant sydd ar gael i fodloni anghenion unigolion. Byddwch yn dysgu am anghenion gofal unigolion; mathau o wasanaethau gofal; y ffyrdd o gael gwasanaethau gofal a’r rhwystrau rhag mynediad; yn ogystal â dysgu am brif reolau gwaith a sgiliau pobl sy’n darparu gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaethau plant.
 2. Twf a Datblygiad Dynol – I ddarparu gofal effeithiol, mae angen i weithwyr yn y gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a phlant wybod am y gwahanol ffyrdd y mae pobl yn tyfu ac yn datblygu yn ystod eu bywyd. Bydd yr uned hon yn caniatáu i chi ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o’r broses twf a ddatblygiad dynol a’r gwahanol ffactorau sy’n gallu effeithio ar unigolion, yn ogystal â dysgu am y ffactorau sy’n effeithio ar dwf a datblygiad hunangysyniad, newidiadau bywyd a ffynonellau cefnogaeth.

Bydd cynnwys yr UG yn canolbwyntio ar anghenion unigolion a’r technegau a’r gwasanaethau proffesiynol sy’n anelu at gwrdd â’r anghenion hyn. Caiff ymgeiswyr eu hasesu yn y meysydd astudio canlynol:

 • Hawliau, cyfrifoldebau a gwerthoedd.
 • Cyfathrebu mewn lleoliadau gofal.
 • Iechyd a lles.

Bydd cynnwys U2 yn datblygu cynnwys yr UG trwy roi sylw i’r ffactorau a’r materion sydd ynghlwm wrth gyflwyno gwasanaeth. Caiff ymgeiswyr eu hasesu ar y meysydd astudio canlynol:

 • Darparu gwasanaeth a rolau ymarferwyr.
 • Deall ymddygiad dynol.
 • Eu gallu i dynnu agweddau o’r meysydd hyn ynghyd mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr