Teithio a Thwristiaeth

Bydd myfyrwyr sy’n dilyn cwrs Hamdden a Thwristiaeth yn cael eu hannog i ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r diwydiant hamdden a thwristiaeth dra hefyd yn datblygu eu hymwybyddiaeth a’u dealltwriaeth o ddatblygiad cynaliadwy a materion amgylcheddol.

Taith Efrog Newydd 2015

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Miss Geinor Jones

Mae TGAU Hamdden a Thwristiaeth yn sylfaen gadarn ar gyfer Lefel A Teithio a Thwristiaeth.

Uned 1 – Yn yr uned yma, bydd disgwyl i’r disgyblion astudio ac ymchwilio i’r cyfleusterau a ddefnyddir gan bobl sy’n byw mewn ardal benodol i ddiben hamdden, yn ogystal â’r cyfleusterau a’r atyniadau a ddefnyddir gan dwristiaid sy’n ymwneud â’r ardal.

Uned 2 – Cyrchfannau Twristiaeth a Hamdden – Bydd y Disgyblion yn dysgu pam fod pobl yn teithio:

 • y dewis o’r wahanol fathau o drafnidiaeth sydd ar gael
 • y gwahanol fathau o gyrchfannau twristiaeth
 • y cyfleusterau sydd ar gael yn y cyrchfannau hynny
 • effaith twristiaeth ar yr ardaloedd hynny

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer darparu cefndir cyffredinol yn y pwnc teithio a thwristiaeth.

Mae hefyd yn rhoi’r cyfle i chi ddatblygu amrywiaeth o sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth gyffredinol o’r maes galwedigaethol hon.

Cynnwys y cwrs:

Byddwch yn datblygu sgiliau a deallusrwydd mewn teithio a thwristiaeth a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen i addysg uwch a gwaith mewn meysydd tebyg i Deithio, Twristiaeth, Marchnata a Rheolaeth.

Byddwch yn datblygu Sgiliau Craidd yn y meysydd canlynol:

 • Cyfathrebu
 • Datrys Problemau
 • Gwella eich addysg a pherfformiad
 • Cymhwyso rhif
 • Cydweithio
 • Technoleg Gwybodaeth

TGAU

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr