Corff Llywodraethol

Aelodau’r Corff Llywodraethol 2017-2018

Cadeirydd: Y Cyng. J I Williams

Is-Gadeirydd: Mrs E Davies


Cynrychiolwyr yr Awdurdod

Y Cyng. J I Williams (Llywodraethwr Cyswllt: Galwedigaethol | Cyfrifoldeb: Anghenion Dysgu Ychwanegol)

Y Cyng. R G Harris (Llywodraethwr Cyswllt: Cyfnod Sylfaen | Cyfrifoldeb: Rhianta Corfforaethol)

Y Cyng. J T O Davies (Llywodraethwr Cyswllt: Celfyddydau Mynegiannol | Cyfrifoldeb: ADCDF)

Y Cyng. E Davies (Cyfrifoldeb: Iechyd a Diogelwch)

Llywodraethwyr Cymunedol

Mrs A C Jones (Llywodraethwr Cyswllt: Cymraeg/Dysgu, Addysgu ac Asesu)

Mrs E Davies

 Y Cyng. S J Walters (Llywodraethwr Cyswllt: Dyniaethau)

Mrs Rh H Evans (Llywodraethwr Cyswllt: Cwricwlwm a Lles/Gwneud sens o’r data/Partneriaethau | Cyfrifoldeb: Cytundeb Llwyth Gwaith/Hyfforddi-Mentora Llywodraethwyr Newydd/Siarter Iaith)

Mrs E Page (Llywodraethwr Cyswllt: Llythrennedd a Rhifedd | Cyfrifoldeb: Chwythu’r Chwiban)

Staff Lywodraethwr 

Mrs A Herbert

Rhiant Lywodraethwyr

Mrs B V Munster (Llywodraethwr Cyswllt: Gwyddorau/Gwneud sens o’r data)

Mr P Clark (Llywodraethwr Cyswllt: Saesneg)

Mrs E T Jones (Llywodraethwr Cyswllt: e-ddiogelwch | Cyfrifoldeb: Amddiffyn Plant)

Mrs S Williams (Llywodraethwr Cyswllt: Disgyblion ADY/MAT/SIY | Cyfrifoldeb: GDPR)

Mrs E W Jones (Llywodraethwr Cyswllt: Cyfnod Allweddol 2 | Cyfrifoldeb: Presenoldeb)

Mr A M Williams (Llywodraethwr Cyswllt: Mathemateg)

Athro Lywodraethwyr

Mr G Thomas

Pennaeth Lywodraethwr

Mrs Jane Wyn

Prosbectws Iau

Prosbectws Hŷn

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr