SEN

ASD 2018

Yn Ysgol Bro Pedr gredwn ei fod yn bwysig i gael y gorau allan o’n disgyblion. Mae’r Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol yn gweithio gyda phob aelod o’r ysgol i hybu datblygiad y disgyblion hynny sydd ag anghenion addysgol arbennig neu ychwanegol. Mae’r adran, dan arweiniad y cydlynydd AAA (CAAA –  Bethan Payne) a’r CALU AAA, Ann Herbert yn hybu strategaethau a dulliau dysgu er mwyn gallu cwrdd â’r anghenion AAA / ychwanegol. Rhoddwyd cefnogaeth i athrawon er mwyn eu galluogi i ddarparu heriau priodol a chyfleoedd i ddisgyblion i lwyddo. Yn ogystal maent yn helpu disgyblion i adnabod a chynllunio ar gyfer eu cynnydd.

Dysgu gydag Awtistiaeth

Rydym yn hapus dros ben i gyhoeddi bod Ysgol Bro Pedr wedi cwblhau rhaglen Dysgu gydag Awtistiaeth ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd, wedi’i achredu gan ASDinfoWales. Diolch i’r holl staff dysgu a chefnogi, tîm gweinyddu, goruchwylwyr amser cinio a llywodraethwyr sydd wedi cwblhau’r hyfforddiant ymwybyddiaeth awtistiaeth a’r cynllun ardystio ac i’r disgyblion sydd wedi cymryd rhan yn y gwersi ymwybyddiaeth awtistiaeth ac sydd wedi arwyddo’r siarter. Llongyfarchiadau i’n Pencampwyr Awtistiaeth sydd wedi arwain y ffordd!

Gwybodaeth Ychwanegol

Cydlynydd Anghenion Addysgol Ychwanegol – Bethan Griffiths Payne

Athrawes Canolfan y Bont – Clare Taylor

Athrawes Saesneg fel Iaith Ychwanegol (SIY) – Anya Hill

CALU yr Adran Anghenion Addysgol Ychwanegol – Ann Herbert

CALU – Ann Griffiths (Skills Workshop & Exam Staff Timetabling), Lorain Daniel (Skills Workshop & TA Timetabling), Julie Davies (SULP & EAL), Anita Jacob (Life Skills Unit), Jackie Davies (Canolfan y Bont)

Cydlynwyr Hafan ac Encil / yr Ystafell Gynnal – Susie Davies, Alice Lloyd (Mair Evans – cyfnod mamolaeth), Hawys Evans (Ystafell Gynnal)

Cynorthwywyr Cynnal Dysgu Lefel 3 – Caroline Evans (Cydlynnydd SATPIN a Llythrennedd), Shân Evans (Cydlynnydd TRANDEP a Dyfal Donc), Laura Janes (Cydlynnydd Cyfri Ceredigion a SULP), Dawn Evans, Carys Rees, Eleri Hughes, Nicola Morris, a Debbie Clark

Cynorthwywyr Cynnal Dysgu Lefel 2 – Shân Cooper, Tamara Konig, Maria Thomas, Mair Botwood, Stephanie James, Carys Lewis, Gaynor Evans, Wendy Coombes, Cally Mason-George, Alison Boshier, Ian Rees (Encil), Hayley Tipples

Cynorthwywyr Cynnal Dysgu Lefel 1 – Nikki Davies, Kristy Lewis, Mandy Simmonds, Linda Davies, Georgia Reed, Louise McKee, Ruth Wiseman, Linda Morgan, Delyth Jones, Wendy Griffiths, Nia Rowcliffe, Rhian Thomas, Viv Bowen, Nia Morgan, Gethin Roberts, Sandra Jones, Nicola Jones, Elen Thomas, Kelly Ann Charlton, Chelsea Davies

Cynorthwywyr Saesneg fel Iaith Ychwanegol (SIY) – Lisa Hughes, Agnieszka Michalska, Linda Cutler

Ar y campws hŷn mae’r adran yn cynnwys Gweithdy Sgiliau, sef adeilad llythrennedd a rhifedd, grwpiau DCI/SULP (Defnydd Cymdeithasol o Iaith) a darpariaeth SIY (Saesneg fel Iaith Ychwanegol) ynghyd â’r Uned Sgiliau Bywyd sydd yn darparu ar gyfer disgyblion sydd yn hawlio cwricwlwm wedi’i deilwra.

Mae’r uned yn gweithio’n agos gyda Chanolfan y Bont. Ar y campws iau ceir ystafell ddysgu arbenigol ynghyd ag ystod o grwpiau ymyrraeth  (e.e. SATPIN, darllen dan arweiniad ayyb).

Ceir Hafan / Ystafell Gynnal ar y ddau gampws. Mae’r Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol yn gweithio gyda staff yr ysgol er mwyn adnabod ac asesu anghenion y disgyblion, cynllunio ar gyfer yr anghenion hyn a gweithredu strategaethau priodol.

Mae’r adran yn gweithio’n agos gydag asiantaethau allanol er mwyn sicrhau bod pob disgyblion yn derbyn cefnogaeth addas.

Gweithredwyd ystod eang o gefnogaeth yn dibynnu ar anghenion y disgybl. Gall hyn olygu grwpiau dysgu bach, sesiynau unigol neu gefnogaeth o fewn y dosbarth.

Cynigwyd cefnogaeth gwaith cartref adeg yr awr ginio yn ogystal â chlwb ar ôl ysgol bob dydd Mercher than 5.00 i ddisgyblion sydd yn dymuno cael cefnogaeth ychwanegol gyda’u llythrennedd, rhifedd a/neu waith cartref. Mae’r ysgol yn darparu cludiant i bob disgybl o fewn dalgylch yr ysgol.

Gall ddisgyblion gael anghenion arbennig neu ychwanegol trwy gydol eu gyrfâu ysgol neu ar adegau penodol ac mae’r Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol yn gweithio gyda staff er mwyn cefnogi’r disgyblion hyn. Mae pob disgybl o flwyddyn 2 i flwyddyn 9 yn sefyll profion llythrennedd a rhifedd a rhoddwyd unrhyw ddisgyblion sydd yn hawlio cefnogaeth ychwanegol ar y gofrestr AAA cyn darparu ymyrraeth benodol. Ar ddiwedd blwyddyn 9 aseswyd disgyblion er mwyn adnabod y disgyblion hynny sydd yn hawlio trefniadau arbennig yn eu harholiadau TGAU (mae’r trefniadau hyn ar gael hefyd i ddisgyblion ifancach ar ffurf fwy anffurfiol – cysylltwch â’r ysgol os am drafod hyn).

Os ydych yn teimlo bod angen cefnogaeth ychwanegol ar eich plentyn peidiwch ag oedi cysylltu â’r ysgol.

Ymyrraeth Gynnar

Hyfforddiant Awtistiaeth

Dolen disgyblion Cyfnod Sylfaen (Cymraeg): https://www.asdinfowales.co.uk/home.php?page_id=9065&setLanguage=4

Dolen disgyblion Cyfnod Sylfaen (Saesneg): https://www.asdinfowales.co.uk/teifi-and-friends

 

CA 1 a 2 (linc Cymraeg): https://www.asdinfowales.co.uk/home.php?page_id=8939&setLanguage=4

CA 1 a 2 (linc Saesneg): https://www.asdinfowales.co.uk/autism-superhero-2

 

Disgyblion Uwchradd (linc Cymraeg): https://www.asdinfowales.co.uk/home.php?page_id=9066&setLanguage=4

Disgyblion Uwchradd (linc Saesneg): https://www.asdinfowales.co.uk/sgilti-lesson

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Amserlen/Timetable

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr