Telerau ac Amodau

Croeso i’n gwefan. Os byddwch yn parhau i bori a defnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i gydymffurfio â thelerau ac amodau defnyddio’r gwefan ac yn cael eich rhwymo ganddynt sydd, ynghyd â’n Polisi Preifatrwydd yn rheoli perthynas Ysgol Bro Pedr gyda chi mewn perthynas â’r wefan hon. Os ydych yn anghytuno ag unrhyw ran o’r telerau ac amodau yma, peidiwch â defnyddio ein gwefan..

Mae’r term ‘Ysgol Bro Pedr’ neu ‘ni’ yn cyfeirio at berchennog y wefan. Mae’r term ‘chi’ yn cyfeirio at ddefnyddiwr neu rywun sy’n edrych ar ein gwefan.

Mae defnyddio’r wefan hon yn amodol ar y telerau canlynol:

  • Mae cynnwys tudalennau’r wefan hon ar gyfer eich gwybodaeth gyffredinol a’ch defnydd chi yn unig. Gall hyn newid heb rybudd.
  • Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis <http://bropedr.ceredigion.sch.uk//cookies/> er mwyn monitro dewisiadau pori.
  • Nid ydym yn darparu unrhyw sicrwydd na gwarant ynghylch cywirdeb, amseroldeb, perfformiad, cyflawnder nac addasrwydd yr wybodaeth a’r deunydd a geir ar y wefan hon ar gyfer unrhyw ddiben penodol. Rydych yn cydnabod y gall gwybodaeth o’r fath gynnwys gwallau neu gamgymeriadau ac nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriadau neu wallau o’r fath hyd eithaf yr hyn a ganiateir yn ôl y gyfraith
  • Rydych yn defnyddio unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau ar y wefan hon ar eich menter eich hun, ac ni fyddwn yn atebol am hynny. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod unrhyw gynnyrch, wasanaeth neu wybodaeth sydd ar gael drwy’r wefan hon yn ateb eich gofynion penodol chi.
  • Mae’r wefan hon yn cynnwys deunydd sy’n eiddo i ni, neu wedi’i drwyddedu i ni. Mae’r deunydd hwn yn cynnwys, ond heb ei gyfyngu i, y dyluniad, y cynllun, edrychiad, ymddangosiad a graffeg. Gwaherddir ei atgynhyrchu heblaw yn unol â’r hysbysiad hawlfraint, sy’n ffurfio rhan o’r telerau a’r amodau hyn.
  • Mae pob nod masnach a atgynhyrchir ar y wefan hon, nad ydynt yn eiddo i, neu wedi’u trwyddedu i’r gweithredwr, wedi’u cydnabod ar y wefan.
  • Gall unrhyw ddefnydd o’r wefan sydd heb ei awdurdodi arwain at hawliad am iawndal a / neu fod yn drosedd.
  • O bryd i’w gilydd gall y wefan hon hefyd gynnwys dolenni i wefannau eraill. Darperir y dolenni hyn er mwyn eich hwylustod chi i ddarparu gwybodaeth bellach. Nid yw hyn yn golygu ein bod yn cymeradwyo’r wefan/gwefannau. Nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau hyn sydd ynghlwm â’n gwefan.
  • Mae eich defnydd o’r wefan hon ac unrhyw anghydfod a all godi o ganlyniad i ddefnyddio’r wefan yn amodol ar gyfreithiau Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru .

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr