Slide 1

Digwyddiadau:

 

Er gwybodaeth - bydd Noson Wobrwyo flynyddol yr Ysgol ar Nos Fercher Rhagfyr 17eg eleni

 

Cofiwch dilyn yr ysgol ar Twitter @YsgolBroPedr

Idiom yr Wythnos:


Pôs Rhifedd yr Wythnos:


Blog y Prifathro

11 Medi 2014

Annwyl Riant / Warcheidwad,

Rydym bron ȃ dod i ddiwedd ein hail wythnos nȏl ar ȏl gwyliau hir yr haf. Pleser oedd croesawu llu o ddisgyblion newydd. Ein disgyblion newydd yn ein Huned Dan 5 yn edrych yn smart yn eu gwisg ysgol newydd, a dros 90 o fyfyrwyr newydd yn dechrau ym Mlwyddyn 12. Braf hefyd yw croesawu rhai disgyblion newydd i deulu Canolfan y Bont. A chroeso arbennig i’n disgyblion Blwyddyn 7 sydd, yn ȏl y wȇn fawr ar eu gwynebau, wedi hen setlo mewn i fwrlwm yr ysgol uwchradd!

Cawsom wasanaeth hyfryd yn yr Adran Uwchradd Ddydd Gwener diwethaf a chael cyfle i longyfarch a dathlu llwyddiant nifer o’n disgyblion, gyda llwyddiannau niferus ym maes chwaraeon, marchogaeth ceffylau, eisteddfodau, karate ac  amaethyddiaeth. Cafodd ein disgyblion iau lwyddiant yn Sioe ac Eisteddfod Llanbed, yn cipio’r Cwpan a gwobr o £50 am y marciau uchaf Celf a Chrefft. Roedd gan yr ysgol ddwy fflȏt yn y carnifal eleni gyda Narissa yn frenhines a Molly, Grace, William a Brynmor yn forwynion / weision!

Am flwyddyn ar gyfer ein canlyniadau arholiadau Safon Uwch a TGAU!  Pob un o fyfyrwyr  Blwyddyn 13 sy’n bwriadu mynd i’r brifysgol yn  cael lle, gyda’r mwyafrif yn cael lle yn eu colegau dewis cyntaf. Dros 97% o’n myfyrwyr Blwyddyn 11 yn ennill 5 gradd A*-C. Yr adrannau pynciau craidd yn cael canlyniadau ymhell dros y cyfartaledd cenedlaethol, gyda rhai o’r adrannau gyda chanrannau llwyddiant o 100%. Llongyfarchiadau i’r staff a’r myfyrwyr – ac i chi’r rhieni fu’n eu cefnogi.

Wrth edrych ymlaen i’r flwyddyn o’n blaen, byddwn yn dosbarthu amserlen asesiadau mewnol TGAU a Lefel A ar gyfer ein disgyblion o fewn y dyddiau nesaf. Bydd hyn yn fodd iddyn nhw wybod am bob dyddiad cau mewn da bryd.

Yr wythnos nesaf byddwn yn croesawu ein hathrawes Mandarin newydd o China , Miss Ting XIN a fydd gyda ni am y flwyddyn. Cofiwch bawb sydd am ymuno ȃ’r Urdd eleni, bydd angen £6 cyn gynted ȃ phosib i ymaelodi. Mae’r Rotari yn casglu bagiau ysgol a rucksacks sydd bellach ddim yn cael eu defnyddio, ar gyfer plant sy’n llai ffodus.

Maes Parcio’r Rookery – rydym wedi derbyn cadarnhad ei bod yn iawn i rieni ddefnyddio’r maes parcio i adael eu plant yn y bore am ychydig funudau heb dalu ffi parcio.

Bydd Cyfarfod Blynyddol  y Corff Llywodraethol i Rieni am 7.00 o’r gloch ar nos Fawrth 30 Medi 2014. Croeso cynnes i bawb. Mae lle i ddau Riant-Lywodraethwr newydd ar ein Corff Llywodraethol. Os oes diddordeb gennych, yna ebostiwch fi ar  D.Williams@bropedr.ceredigion.sch.uk.

Blog y Pennaeth – o hyn ymlaen byddaf yn gosod newyddion yr ysgol ar flog ar wefan yr ysgol a fydd yn cael ei ddiweddaru’r rheolaidd. Gobeithio fedrwch ymweld ȃ’r wefan yn wythnosol.

Yn gywir,
David Williams (Pennaeth)

Calendr

November 2014
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

Llais Pedr