Slide 1

Digwyddiadau:

Mae’r ddiwrnod HMS ar ddydd Gwener 16 Hydref 2015.  Ni fydd ysgol i’r disgyblion.

*****

I weld hysbyseb am swyddi cynorthwyydd dosbarth ewch i wefan eteach.

*****

Gwisg Ysgol Gorffennaf 2015

*****

I weld swyddi gwag o fewn yr ysgol ewch i eteach.com

*****

cronfeydd dŵr

*****

FFORWM RHIENI

*****

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad ar hyn o bryd i waith athrawon cyflenwi yng Nghymru. Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg eisiau gwybod os yw’r defnydd o athrawon cyflenwi yn effeithio ar ddisgyblion, ac os ydyw, pa effaith a gaiff.  Mae holiadur ar gael ar gyfer rhieni a gofalwyr i’w lenwi yma: Cymraeg: https://www.surveymonkey.com/s/ymchwiliad-i-waith-athrawon-cyflenw |  Saesneg: https://www.surveymonkey.com/s/inquiry-into-supply-teaching

*****

Cofiwch dilyn yr ysgol ar Twitter @YsgolBroPedr

Blog y Prifathro

Categoreiddio Ysgolion
Yn ddiweddar, cafodd pob ysgol yng Nghymru eu gosod mewn category lliw (Gwyrdd, Melyn, Ambr a Choch). Rydym yn falch i nodi bod Bro Pedr wedi’i gosod yn y Melyn. Dyma ddiffiniad o’r hyn a ddisgrifir fel ysgol felen.
Categori Cymorth Melyn: mae hon yn ysgol effeithiol sydd eisoes yn gwneud yn dda ac yn un sy’n gwybod pa feysydd y dylai eu gwella. Trwy nodi’r gefnogaeth gywir a gweithredu, mae ganddi’r potensial i wneud hyn yn oed yn well. O fewn yr Adroddiad Categoreiddio, rhestrir rhai o gryfderau’r ysgol, fel a ganlyn:
Prif gryfderau yr Adran Iau
Arweinyddiaeth - Arweinyddiaeth sy’n datblygu’n dda
•    Llyfrau’r disgyblion - Roedd diwyg y llyfrau yn ystod Ymweliad 2 o ansawdd uchel ar draws y dosbarthiadau. Ar y cyfan tystiwyd bod  y symbyliadau addysgu yn ddiddorol, ffres ac apelgar, bod y fframwaith Llythrennedd a Rhifedd yn dechrau cael ei hymgorffori, a bod llawer o dystiolaeth o ddefnydd cyson o Asesu ar gyfer Dysgu ar draws yr ysgol. Mae’r llyfrau eisoes wedi cael eu benthyg gan ysgol arall oedd yn awyddus i weld yr arfer dda.
Proffiliau - Mae’r ysgol wedi arwain ysgolion y  cylch wrth iddynt gydweithio i greu proffiliau pynciol.
Prif gryfderau yr Adran Uwchradd
•    Arweinyddiaeth y Pennaeth
•    Parodrwydd gweithio mewn partneriaeth gyda’r AL/ERW
•    Safonau  TGAU CA4: L2+ ; DPC
Meysydd i’w gwella:
Hefyd o fewn yr Adroddiad, rhestrir rhai meysydd i’w gwella. Mae rhain yn feysydd mae’r ysgol eisoes yn eu hadnabod, ac maent wedi’u cynnwys yng Nghynllun Gwella’r Ysgol ar gyfer 2015-16.

Newyddion Da:

- Llongyfarchiadau i Luigi, Jaeger, Nathen a Jack am gyrraedd y 3 uchaf yn y ‘Wales Quality & Innovation Awards’. Bydd yr enillwyr yn cael ei cyhoeddi yng Ngwesty’r Vale ar y 26ed o Fawrth. Pob lwc!

- Llongyfarchiadau mawr i'r cyn-ddisgyblion canlynol sydd wedi bod yn llwyddiannus mewn cystadleuaeth cyfansoddi a gynhaliwyd haf llynedd (newydd gael y canlyniadau!) Cystadleuaeth Peter Kok ydoedd am gyfansoddiadau offerynnol neu leisiol.
Bydd yna ddau aelod o’r tîm dyfarnu yn dod i'r ysgol i gyflwyno’r gwobrau ar Fawrth y 27ain am 1.30 – gwobrau hael tu hwnt.
Bydd Jonanthan Brayley, Gwawr Hatcher ac Ianto Jones o’r 6ed llynedd yn mynychu’r seremoni hefyd i dderbyn eu gwobrau hael.

David Williams (Pennaeth)


Dogfennau Pwysig:

Datganiad Grant Amddifadedd Ysgol Bro Pedr 2014

Diogelwch ar y wê:

Llythyr Hysbysiadau Cosb:


Tips Llythrennedd a Rhifedd

****

Llyfryn Rhifedd

Llyfryn Llythrennedd

 


Clwb ar ôl ysgol newydd ar gyfer disgyblion (gweler llythr i rieni yma)

 

Calendr

October 2015
M T W T F S S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

Llais Pedr