Slide 1

Digwyddiadau:

Ffair Nadolig 2015

*****

PWYSIG - Newidiadau mewn dyddiadau Nosweithiau Rhieni:

  • Noson Rhieni blwyddyn 7 wedi newid o Dachwedd y 10fed i Dachwedd yr 17eg
  • Noson Rhieni blwyddyn 8 wedi newid o'r 17eg o Dachwedd i Dachwedd y 12fed

*****

Dyddiadau Pwysig

Tymhorau a Gwyliau ysgol blwyddyn academaidd 2015-2016

Tymhorau a Gwyliau ysgol blwyddyn academaidd 2016-2017

*****

Adroddiad Blynyddol i Rieni 2015

*****

GWISG YSGOL
Yn anffodus rydym wedi derbyn cadarnhad na fydd cyrsau polo piws maint 30”, 32” a 36”  yn cyrraedd y cyflenwr tan 09/11/2015

*****

Llythyr Clwb ar ôl ysgol 2015

*****

Noson Rhieni Bl.13

*****

Dyddiad Cinio Nadolig yr Ysgol - 9/12/2015

*****

I weld swyddi gwag o fewn yr ysgol ewch i eteach.com

I weld hysbyseb am swyddi cynorthwyydd dosbarth ewch i wefan eteach.

*****

Gwisg Ysgol Gorffennaf 2015

*****

FFORWM RHIENI

*****

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad ar hyn o bryd i waith athrawon cyflenwi yng Nghymru. Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg eisiau gwybod os yw’r defnydd o athrawon cyflenwi yn effeithio ar ddisgyblion, ac os ydyw, pa effaith a gaiff.  Mae holiadur ar gael ar gyfer rhieni a gofalwyr i’w lenwi yma: Cymraeg: https://www.surveymonkey.com/s/ymchwiliad-i-waith-athrawon-cyflenw |  Saesneg: https://www.surveymonkey.com/s/inquiry-into-supply-teaching

*****

Cofiwch dilyn yr ysgol ar Twitter @YsgolBroPedr

Blog y Prifathro

Wrth edrych nôl dros yr hanner tymor, braf yw nodi rhai uchafbwytiau. Am y drydedd flwyddyn yn olynnol mae’n disgyblion Blwyddyn 11 wedi llwyddo cynnal safonau uchel yn eu harholiadau TGAU. Yn y dangosydd pwysicaf, sef y nifer o ddisgyblion sy’n ennill 5 TGAU graddau A* - C gan gynnwys Mathemateg a  Chymraeg a/neu Saesneg, enillodd 68% o’n disgyblion y cymhwyster, o gymharu â chyfartaledd Ceredigion o 62% a chyfartaledd Cymru o 58%.

Cafodd ein myfyrwyr Blwyddyn 13 cryn lwyddiant gydag 28% yn ennill y graddau uchaf A*A (11% yn uwch na llynedd) ac 86% yn ennill graddau A*-C ( 7% yn uwch na llynedd). Cafodd 98% o’n myfyrwyr lle yn eu prifysgolion dewis cyntaf ac fe lwyddodd 93% o’n myfyrwyr i ennill graddau A*-C yn y Fagloriaeth Gymreig.
Gwych iawn a llongyfarchiadau iddyn nhw i gyd ac i’w  hathrawon!

Ar ddechrau gwyliau’r hanner tymor, mewn seremoni anrhydeddus yng Ngwesty’r Fro, gwobrwywyd Lleucu Ifans 12D  fel Llysgennad Ifanc y Flwyddyn gyda Hoci Cymru a hynny ar lefel genedlaethol yng Nghymru.

Newyddion gwych heddiw – Gwaith Dylunio Technoleg Hannah Evans a Betsan Jones wedi dewis ar gyfer Gwobrwyon Dyfeisgarwch  Bwrdd Arholi CBAC. Mae hyn yn dipyn o anrhydedd a byddwn nhw a’u teuluoedd yn cael gwahoddiad i seremoni yng Nghaerdydd cyn y Nadolig.

Llongyfarchiadau i Anita Jacob a Clare Taylor (a’r tîm cynorthwyol) o’r Adran AAA ar ennill gwobr ‘Centre of Excellence’ yn cydnabod eu gwaith caled.

YSGOL ARLOESOL Y FARGEN NEWYDD

Cawsom newyddion gwych yr wythnos ddiwethaf yn nodi ein bod wedi’n dewis fel un o ysgolion arloesol newydd Llywodraeth Cymru. Rydym yn edrych ymlaen i gydweithio gyda rhwydwaith o ysgolion ar draws Cymry a fydd yn rhannu arferion da ac yn arbrofi gydag ystod o gynlluniau addysgu, dysgu ac hyfforddi newydd.

Llongyfarchiadau i Cadi Jones, Betsan Jones a Meinir Davies, sef ein tîm Siarad Cyhoeddus Hýn, sydd wedi brwydro eu ffordd drwyddo i rownd derfynol cystadleuaeth Y Rotari,  a fydd yn cael ei gynnal yn adeilad Y Senedd yn hwyrach yn y mis.

Llwyddiannau Cerddorol: Rydym yn falch iawn o lwyddiant Lucy Hill (9D) a Nia Becca Jones (7D) ar gael eu dewis i fod yn aelodau o Gerddorfa Hýn Ceredigion. Tipyn o gamp, yn enwedig o ystyried eu hoed! Hefyd pleser oedd gweld cymaint o’n disgyblion yn rhan o berfformiad Cerddorfa a Band Chwyth Ceredigion (Ensemble Canolradd) neithiwr ym Mro Pedr.
Cynrychiolodd y canlynol yr ysgol / The following represented the school: Eleri James, Emma Herbert, Lauren Hill, Liberty Yospa, Megan Mai Jones, Undeg Jones, Aisvarya Sridar, Holly Cooper, Lucy Hill & Nia Becca Jones.

Llongyfarchiadau i Sioned Martha Bl.13 ar ennill Tlws Llenyddiaeth yr ifanc yn Eisteddfod Llandyfaelog, nos Sadwrn diwethaf. Dyma’r 6ed tlws/ cadair erbyn hyn!

Newyddion da- Llongyfarchiadau mawr i Morgan Lewis, Cadi Jones a Nest Jenkins! Mae’r tri wedi cael eu dewis i fynd ar daith yr Urdd i Batagonia 2016, yr unig rai o Geredigion. Tipyn o gamp gan ystyried roedd tua cant o geisiadau ar draws Cymru.
Llongyfarchiadau mawr iddynt.

David Williams (Pennaeth)


Dogfennau Pwysig:

Datganiad Grant Amddifadedd Ysgol Bro Pedr 2014

Diogelwch ar y wê:

Llythyr Hysbysiadau Cosb:


Tips Llythrennedd a Rhifedd

****

Llyfryn Rhifedd

Llyfryn Llythrennedd

 


Clwb ar ôl ysgol newydd ar gyfer disgyblion (gweler llythr i rieni yma)

 

Calendr

December 2015
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

Llais Pedr